Vad är en investeringsfond?

En investeringsfond beskrivs ofta som en korg med olika aktier (eller andra finansiella produkter). När du deltar i en investeringsfond investerar en fondförvaltare dina pengar åt dig. Fondförvaltaren kommer att analysera aktiemarknaden och köpa eller sälja för fonden, baserat på resultatet av dennes analys. Det utgör också skillnaden mellan ETF:er och investeringsfonder. Normalt är en ETF inställd på att följa något underliggande, som till exempel ett index. Vanligtvis förvaltas de inte aktivt av en fondförvaltare. Fonder kan investera inom ett visst tema, till exempel tillväxtmarknader, eller så kan fonden till exempel vara fokuserad på en viss geografisk region. En kombination av olika investeringskategorier är också möjlig.

Hur fungerar investeringsfonder?

Investeringsfonder innehar aktier, obligationer eller andra finansiella produkter från flera olika företag i sin portfölj. Om du deltar i en sådan fond så investerar du alltså automatiskt i flera olika företag samtidigt. Fördelen med en stor spridning är med hänsyn till diversifiering. När en aktie sjunker i värde har det en begränsad inverkan på den avkastning som hela fonden ger. Å andra sidan har positiva ökningar också en begränsad inverkan på det totala resultatet.

Fondförvaltaren bestämmer fondens sammansättning. Han eller hon bestämmer vilka aktier han ska investera i. Som investerare (eller deltagare i fonden) har du inget inflytande över själva sammansättningen. Inom EU är det ett lagstadgat krav att en fondförvaltare ska tillhandahålla ett faktablad för investerare (KIID) för UCITS-fonder. För andra fonder krävs ett liknande faktablad (KID) enligt PRIIPs-förordningen. Denna information finns ofta på webbplatsen för respektive fond och även på vår handelsplattform. Dokumentet ger den viktigaste informationen, som till exempel fondens sammansättning, kostnader, tidigare resultat och utdelningsprocent. Det är viktigt att fatta ett väl genomtänkt beslut när man väljer en investeringsfond. Ibland krävs till exempel ett lägsta investeringsbelopp för att gå med i en investeringsfond. I så fall kommer det att anges tydligt på webbplatsen.

Öppna och slutna investeringsfonder

Investeringsfonder kan vara antingen öppna eller slutna. Typiskt för en öppen fond är att fondförvaltaren endast får utöka aktieportföljen när nya pengar tillkommer. Öppna fonder anger alltid nettotillgångsvärdet (NAV). Priset på en öppen fond beror på detta nettotillgångsvärde. De allra flesta investeringsfonderna är öppna. Det betyder att de kan utfärda fler andelar när så önskas. Däremot är antalet andelar fast för slutna investeringsfonder. Priset på en sluten fond bestäms av tillgången och efterfrågan i fonden. När du placerar en order för en sluten investeringsfond är det viktigt att i förväg bestämma hur mycket du är villig att betala (eller vill få om du säljer). En limit kan anges om så önskas.

öppna investeringsfonder kan ändra sin investeringsportfölj när nytt kapital läggs till i fonden. Slutna fonder ändras inte.

Kostnaderna för investering i en investeringsfond

Investeringsfonder förvaltas vanligtvis aktivt av en fondförvaltare, vilket innebär en förvaltningskostnad. Dessa kostnader ingår i investeringsfondens pris. De flesta av dem tar ut mellan 0,5 % och 2,0 % per år. Det är viktigt att kontrollera det innan du investerar eftersom de löpande avgifterna kan påverka avkastningen på investeringen. De exakta kostnaderna anges i faktabladet och prospektet. Dessa dokument finns på DEGIRO-plattformen när du väljer en investeringsfond och sedan väljer ”Dokument”. Förutom realvärdet debiterar mäklaren transaktionskostnader vid köp och försäljning av din position. Se DEGIRO:s avgifter på vår prissida.

Olika typer av fonder

Det finns många olika typer av investeringsfonder. Några av de viktigaste är aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, hedgefonder och indexfonder. Nedan ges en kort förklaring av varje typ av fond så att du kan jämföra de olika typerna.

 • Aktiefonder

  investerar i aktier för börsnoterade företag. Dessa fonder är vanligtvis inriktade på en viss region, sektor eller ett visst tema.

 • Obligationsfonder

  investerar i företags- och statsobligationer och halvstatliga obligationer. Riskerna med sådana fonder är ofta mycket begränsade eftersom regeringar i allmänhet uppfyller sina skyldigheter, men det är naturligtvis inte riskfritt att investera i obligationsfonder.

 • Blandfonder

  utgör en kombination av aktier och obligationer. Genom denna kombination sänks risken genom diversifiering av produkttyper. Naturligtvis betyder det inte att dessa fonder är riskfria.

 • Hedgefonder

  investerar ofta i många olika instrument och derivat. På så sätt kan de försöka att eliminera riskerna eller uppnå högre avkastning.

 • Indexfonder

  följer sammansättningen och resultatet för ett visst index, som till exempel S&P 500. Denna typ av fond är avsedd att matcha risken och avkastningen på den särskilda marknaden.

Fördelarna med att investera i en investeringsfond

 • Det ger möjlighet att investera på ett mycket diversifierat sätt med relativt lite pengar. Generellt sett gäller att ju större.
 • Det ger möjlighet att investera på ett mycket diversifierat sätt med relativt lite pengar. Generellt sett gäller att ju större diversifiering, desto mindre risk.
 • Som privat investerare kan det vara svårt att ta sig in på vissa marknader och sektorer. Genom vissa investeringsfonder kan du få tillträde till fler marknader.
 • Om du själv skulle köpa en aktieportfölj skulle du ofta behöva lägga ner mer på transaktionskostnaderna än om du istället investerade genom en investeringsfond.

Nackdelarna med att investera i en investeringsfond

 • Trots fondförvaltarens och specialisternas expertis är det möjligt att avkastningen blir negativ.
 • Möjligheten att handla är ofta bara 1 gång per dag eller mer sällan. Fondens pris uppdateras också bara en gång om dagen.
 • Eftersom investeringsfonder måste underhållas av specialiserad personal är kostnaderna i allmänhet mycket högre än kostnaderna för ETF:er som passivt följer ett index. Dessa högre kostnader ger tyvärr däremot inte någon garanti för ett bättre resultat.

Riskerna att delta i en investeringsfond

Att delta i en investeringsfond kan vara fördelaktigt, men det är inte riskfritt. Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera. När en investeringsfond är väl spridd är risken ofta relativt begränsad. Det är däremot aldrig riskfritt att investera. Observera att de flesta investeringsfonderna inte handlas ofta. För de flesta fonder sker det en gång om dagen, men vissa fonder handlas en gång i veckan, en gång i månaden eller till och med ännu mer sällan. Ofta behöver din order placeras en dag i förväg för att den ska kunna inkluderas vid nästa dags handelstid. Vid vilken tidpunkt som din order behöver läggas beror på vilken mäklare som du använder. Information om den exakta tiden när handel med fonden sker ges i fondens faktablad.

Även om en investeringsfond med högre risk kan ge en högre avkastning finns det ingen garanti för det. Ju högre risk som förknippas med en viss fond, desto större är risken att du förlorar din investering.

Observera att de flesta investeringsfonderna inte handlas ofta. För de flesta fonder sker det en gång om dagen, men vissa fonder handlas en gång i veckan, en gång i månaden eller till och med ännu mer sällan. Ofta behöver din order läggas en dag i förväg för att den ska kunna inkluderas vid nästa dags handelstid. Vid vilken tidpunkt som din order behöver placeras beror på vilken mäklare som du använder. Information om den exakta tiden när handel med fonden sker ges i fondens faktablad.

I både prospektet och faktabladet ges även information om risken för en viss fond. Riskindikatorn i faktabladet bedömer risken för en fond mellan ett och sju. Inom denna klassificering anger ett den lägsta risknivån och sju den högsta. Det finns olika metoder som används för att beräkna riskindikatorn.

Investering i fonder under olika marknadsförhållanden

Förutom de risker som nämns ovan finns det säkert andra faktorer som kan påverka investeringsfondernas resultat. Här är några av dem:

Marknadsrisk: Det kan hända att du investerar i en marknad som kan minska i värde. Detta sker i det ögonblick då du exponerar fonden för en enskild marknad. I det här fallet kan volatiliteten också vara högre.

Risker för tillväxtmarknader: När fonden är investerad på en tillväxtmarknad kan faktorer som den politiska eller ekonomiska situationen påverka fondens resultat, antingen positivt eller negativt.

Diversifieringsrisk: Som vi vet är diversifiering en viktig förutsättning för en sund investeringsportfölj. Om du investerar i en enda tillgång riskerar du att få större förluster om den inte presterar bra.

Likviditetsrisk: Denna risk gäller det faktum att vissa positioner kanske inte kan avvecklas inom rimlig tid. Den är huvudsakligen relaterad till två faktorer:

 • Investeringsförvaltarens förmåga att sälja eller köpa positioner för fonden.
 • Möjligheten för en icke-professionell investerare att sälja eller köpa andelar i själva fonden.

Vilka investeringsfonder erbjuder DEGIRO?

DEGIRO erbjuder fonder från många olika fondhus. Exempel på några välkända fondhus:

 • Aberdeen standard
 • BNP Paribas
 • Blackrock
 • Fidelity
 • Goldman Sachs
 • Kempen
 • NN (former ING investment funds)
 • SNS investment funds

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Tänk på att fakta kan ha förändrats sedan det datum då artikeln ursprungligen skrevs. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.