Vad är optioner och hur fungerar de?

När du köper en option köper du rätten att köpa eller sälja en viss mängd värdepapper i framtiden till ett visst pris. Till exempel sluter du ett avtal om att ha rätt att köpa 100 specifika aktier under 6 månader till ett förutbestämt pris. Optioner är en typ av derivat. Det innebär att produkten hämtar sitt värde från kursen för den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången kan vara ett index, en aktie eller till och med en råvara. Det finns till exempel indexoptioner, som till exempel AEX-optioner, eller aktieoptioner, som till exempel ING-optioner. Värdet för en option baseras huvudsakligen på priset för dess underliggande värde, rörligheten för det underliggande värdet och kontraktets löptid. Det finns två typer av optionskontrakt, köpoptioner och säljoptioner. I den här artikeln kommer vi att förklara skillnaden mellan de två och svara på några vanliga frågor om optioner.

Vad är en köpoption?

Att köpa en köpoption (lång position) ger rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris. Köparen betalar ett pris för denna rättighet, även kallad en premie. Förutom priset anges även det specifika datum då optionen upphör. Det kallas för dess lösendatum. Det anger fram till vilket datum som köparen av köpoptionen har rätt att köpa. Som tumregel gäller att det är fördelaktigt för en köpare att köpa en option om han eller hon förutspår att priset kommer att stiga under optionskontraktets löptid. Investerare använder denna strategi när de förutser vissa förändringar på marknaden. Å andra sidan har säljaren (kort position) sålt rätten att köpa och kan därför tvingas att sälja det underliggande för kontraktet enligt villkoren om köparen väljer att utnyttja köpoptionen. Köparen och säljaren av köpoptioner har motsatta förväntningar av vad som kommer att ske på marknaden. Säljaren förutspår att den underliggande tillgångens pris kommer att vara lägre än lösenpriset och premien vid lösendatumet för optionen. Säljare av optionskontrakt kallas även utfärdare, vilket diskuteras ytterligare i den här artikeln.

Vad är en säljoption?

Att köpa en säljoption (lång position) ger rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris fram till lösendatumet. Säljaren av en säljoption (kort position) har sålt rätten att sälja till köparen och kan därför tvingas att köpa den underliggande tillgången enligt villkoren i kontraktet. I likhet med köpoptioner har köpare och säljare motsatta förväntningar av vad värdet på optionens pris kommer att vara. För köparen av en säljoption är det vanligtvis fördelaktigt om han eller hon förutspår att priset kommer att falla under kontraktets löptid. Säljaren av en säljoption tror att den underliggande tillgångens pris vid lösendatumet kommer att vara högre än optionens lösenpris minus kostnaden för optionens premie.

Vad är lösenpriset för en option?

Det pris till vilket den underliggande tillgången kan köpas eller säljas kallas för dess lösenpris. Det kan även kallas för lösenbelopp. Priset för en option påverkas av olika faktorer, inklusive priset för en aktie, aktiens rörlighet och kontraktets löptid. Om optionens underliggande tillgång är en aktie bestäms optionens värde av prisskillnaden mellan aktiekursen och lösenpriset.

Vad är hävstången för en option?

Optioner använder en hävstångseffekt, vilket visas i exemplet nedan. Genom denna effekt är den vinst som kan göras med en option större än vid investering direkt i den underliggande tillgången (räknat i procent). Det beror på att du investerar ett mindre belopp med en option än med en direkt investering i den underliggande tillgången. Men, vid oförutsedda rörelser av den underliggande tillgången kan du förlora pengar snabbt och ofta.

förklaring av hävstångseffekt för optioner jämfört med aktier

Vad är lösendatumet för en option?

Som nämnts tidigare är lösendatumet den dag då optionen upphör att gälla. Andra derivat, som till exempel terminer, har också ett utgångsdatum. I allmänhet är lösendatumet den tredje fredagen i varje månad. Men det finns undantag, till exempel en dagoption eller veckooption. Innan kontraktet löper ut kan optionsägare välja att lösa in, stänga positionen eller låta den löpa ut utan värde.

Vad betyder det att utfärda en option?

Att sälja en option kan kallas för att ”utfärda en option". Två parter är inblandade i optionstransaktioner: en köpare och en utfärdare. Som nämnts får köparen, med en köpoption, rätt att köpa en viss tillgång. Å andra sidan kan säljaren (utfärdaren) vara skyldig att sälja sina aktier till det förutbestämda priset. Köparen betalar en optionspremie, medan säljaren (utfärdaren) får optionspremien. Optionsköparen hoppas att den underliggande tillgången stiger i värde och säljaren hoppas att den inte stiger i värde.

Köpa Sälja
Köpoption Rätt att köpa Skyldighet att sälja
Säljoption Rätt att sälja Skyldighet att köpa

Vad avgör priset på en option?

Priset på en option baseras på två delar: realvärdet och tidsvärdet.

Realvärdet

För att beräkna nettovärdet jämförs aktiens aktuella kurs med lösenpriset. I det ovannämnda exemplet är lösenpriset 21,00 euro per aktie. Antag att en aktie är noterad på börsen till 25,00 euro. Då är nettotillgångsvärdet skillnaden mellan det aktuella priset på 25,00 euro och lösenpriset 21,00 euro per aktie, i detta fall 4,00 euro per aktie. Denna rätt att köpa vid priset 21,00 euro är därför värd minst 4,00 euro per aktie.

När en option har ett realvärde kallas den för en ”plusoption”. Det kan gälla för både köpoptioner och säljoptioner. Exempelvis räknas köpoptioner som plusoptioner när lösenpriset är lägre än priset för den underliggande tillgången. En säljoption är en plusoption när lösenpriset är högre än det underliggande värdet. Om det motsatta gäller är den en ”minusoption”.

förklaring av optioner som är

Tidsvärdet

Tidsvärdet kallas även det förväntade värdet. Det beror främst på optionens löptid och det underliggande värdets volatilitet. Tidsvärdet anger vad marknaden förväntar sig av priset för den underliggande tillgången. Den återstående tiden fram till lösendatumet (utgångsdatumet) tas i beaktande i tidsvärdet. Vid tidpunkten för lösendatumet är tidsvärdet och förväntningsvärdet nästan noll.

Vad är skillnaden mellan amerikanska och europeiska optioner?

De allra flesta optionerna använder antingen den amerikanska eller europeiska modellen. Huvudskillnaden mellan de två modellerna gäller inlösningen. Med amerikanska optioner har innehavaren rätt att lösa in den till det överenskomna priset när som helst innan lösendatumet. Å andra sidan kan europeiska optioner endast inlösas till det överenskomna priset vid det i förväg överenskomna lösendatumet.

Varför använda optioner?

Det finns många anledningar till att investerare kan välja att investera i optioner, men två av de viktigaste är spekulation och säkring. Spekulation är då en investerare tar en position på en marknad i förväntan om att tillgångens pris kommer att öka (eller minska). En investerare kan till exempel välja att spekulera genom en köpoption istället för att faktisk köpa den underliggande aktien direkt genom hävstångseffekten med optioner, vilket diskuterats tidigare. Investerare kan välja att använda en säkringsstrategi för att minska risken vid plötsliga prisfall. Om en investerare till exempel har ett betydande innehav i ett visst företag och vill minska risken vid ett eventuellt drastiskt prisfall kan de välja att köpa en säljoption. Genom att göra det kan investeraren ”låsa in” ett visst försäljningspris. Om aktiens pris sjunker till under optionens lösenpris kan investeraren då utnyttja sin säljoption och på så vis minimera förlusten.

Vilka är riskerna med optioner?

Att investera i optioner kan vara fördelaktigt, men det är inte riskfritt. Till exempel gäller vissa specifika rättigheter och skyldigheter vid ingåendet av dessa kontrakt. Det innebär att du riskerar att förlora hela din investering, eller mer. Om priset på en aktie är lägre än lösenpriset för en köpoption vid lösendatumet förlorar optionen sitt värde. När du utfärdar en köpoption förlorar du normalt pengar när kursen stiger. Du har då skyldigheten att tillhandahålla aktien till lösenkursen. Med en säljoption är risken ett prisfall. Du kan då behöva köpa den underliggande tillgången till lösenkursen. Är detta pris högre än aktiekursen? I så fall gör du en förlust med säljoptionen.

Innan du investerar i optioner är det viktigt att du först lär dig vad optioner är, men ännu viktigare, att du förstår riskerna. Liksom andra komplexa produkter är optioner inte lämpliga för en oerfaren investerare.

Läs om andra derivat, som till exempel terminer.

Handel med optioner under varierande marknadsförhållanden

Här är några faktorer att tänka på när köper köpoptioner under olika marknadsförhållanden:

  • Köpare förväntar sig att aktiekursen stiger över lösenkursen innan optionen löper ut.
  • Om aktiekursen stiger över lösenkursen kan köparen utnyttja optionen och köpa aktien till lösenkursen och omedelbart sälja den till marknadspriset med vinst.
  • Vinsten beräknas genom att subtrahera lösenpriset från marknadspriset, lägga till optionens premie och mäklarprovision och multiplicera med antalet optionskontrakt (förutsatt att varje kontrakt representerar 100 aktier).

Här kan du hitta några faktorer att tänka på när du säljer köpoptioner under olika marknadsförhållanden:

  • Säljare av köpoptioner tror på en nedåtgående trend och tror att aktiekursen antingen kommer att falla eller hålla sig nära lösenkursen under optionens livslängd.
  • Om marknadspriset är vid eller under lösenpriset vid utgången, så löper optionen ut utan värde för köparen, och säljaren behåller premien som vinst.
  • Optionen utnyttjas inte eftersom köparen inte skulle köpa aktien till ett lösenpris som är lika med eller högre än marknadspriset. Men om marknadspriset är högre än lösenpriset vid utgången måste optionssäljaren sälja aktierna till köparen till det lägre lösenpriset. Detta innebär att säljaren antingen säljer aktier från sin portfölj eller köper aktien till marknadspris för att uppfylla optionen. De ådrar sig en förlust, som beror på kostnadsbasen för de aktier som används, förmedlingskostnader och den erhållna premien.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.