Vad är indexoptioner och hur fungerar de?

En indexoption är ett finansiellt derivat som ger rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja värdet för ett underliggande index. Indexoptioner har alltid ett lösenpris, ett utgångsdatum och ett underliggande index som optionerna följer. Alla indexoptioner avräknas kontant.

Lösenpris

Lösenpriset, även kallat lösenkursen, för en indexoption är det pris som används för att jämföra med avräkningspriset och på så vis beräkna den kontantavräkning som investeraren kommer att få.

Utgångsdatum

Derivat som till exempel indexoptioner har ett utgångsdatum. Detta är den sista dagen som optionskontraktet kommer att handlas på börsen. Innehavaren kan välja att stänga positionen eller att låta kontraktet löpa ut. Eftersom indexoptioner avräknas kontant erhåller eller betalar investeraren kontant, beroende på om optionen fortfarande har något värde när den löper ut. Vid utgången av kontraktet fastställer den utfärdande börsen om det finns något kvarvarande värde. Om det finns något värde betalas det ut till investeraren.

Underliggande index

I finansvärlden har derivat ett underliggande värde. Det kan vara ett index, (portfölj med) tillgångar eller till och med ett annat derivat. Det säger sig självt att det underliggande för en indexoption är ett index.

Kostnader för en indexoption

Priset för en option påverkas av flera variabler. Dessa är den aktuella aktiekursen, realvärdet, underförstådd volatilitet, räntor, utbetald kontant utdelning, typen av option och tiden till utgångsdatumet eller tidsvärdet. Ju närmare utgångsdatumet kommer för optionen, desto lägre blir tidsvärdet.

När du köper en option öppnar du en lång position. För denna position betalar du en premie. Antalet enheter av det underliggande som omfattas av ett enda optionskontrakt fastställs vanligtvis av en multiplikator. Beroende på optionsserien kan det finnas optioner som är dagliga, veckovisa, månadsvisa och kvartalsvisa. Kontraktsstorleken är det värde med vilket det underliggande multipliceras för att bestämma premien.

Utöver premien är det också möjligt att du kan behöva betala mäklaravgifter. Dessa beror på mäklaren och ges vanligtvis i prisöversikten eller på mäklarens webbplats. Vanligtvis tar mäklaren även transaktionskostnader för indexoptioner, vilket också anges i mäklarens prisöversikt.

Hur fungerar avräkningen?

Som tidigare nämnts är indexoptioner kontantavräknade eftersom det underliggande (indexet) inte kan avräknas genom fysiska leveranser. Investerare som har långa positioner i en indexoption som fortfarande har värde vid utgångsdatumet kommer automatiskt att få en kontantavräkning. Investerare som har korta positioner i en indexoption som fortfarande har värde vid utgångsdatumet måste sedan betala detta kontantbelopp.

När indexoptionen inte har något värde vid utgångsdatumet avförs den automatiskt ur din portfölj med värdet noll. I så fall kommer det inte att göras någon kontantavräkning.

Vilken är målgruppen för indexoptioner?

Indexoptioner används i allmänhet av investerare som kan tåla en kapitalförlust och har avancerad kunskap om (liknande) finansiella produkt. Generellt sett har investerare som investerar i dessa produkter en relativt kort investeringshorisont (mindre än fem år). Vissa indexoptioner anses vara mer riskfyllda än andra. Riskindikatorn för en viss produkt anges i faktabladet för investerare. Alla indexoptioner ska ha ett faktablad. Det är ett tresidigt dokument som beskriver produktens egenskaper och de risker som är förknippade med produkten. Förutom faktabladet finns information om kontraktets specifikationer och det underliggande vanligtvis på börsens webbplats. Symbolen för en option hänvisar till det underliggande för optionen.

Risk och avkastning

Att investera kan vara lönande, men det är inte riskfritt. Liksom alla andra finansiella produkter medför investering i indexoptioner en risk för förlust. Med en lång position i sälj- eller köpoption är den maximala förlusten den premie som du betalade. Om du har en kort position för option är den maximala vinsten den premie som du fick när du sålde (utfärdade) optionen. Oavsett om det är en köpoption eller en säljoption. Den maximala förlusten är å andra sidan annorlunda. En kort position för en köpoption har en obegränsad potentiell förlust. För en kort position i en säljoption är den maximala förlusten lösenpriset minus den erhållna premien.

Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera. Innan du börjar investera finns det några faktorer som du behöver överväga. Det underlättar att fundera över hur mycket risk som du är villig att ta och vilka produkter som du har kunskaper om. Dessutom är det inte att rekommendera att du investerar pengar som du kan komma att behöva på kort sikt eller att du väljer en position som kan orsaka ekonomiska svårigheter. Allt börjar med att fundera över vilken typ av investerare som du vill vara. I våra dokument Ytterligare Information Investeringstjänster eller på vår särskilda risksida (endast på engelska) kan du läsa mer om riskerna med att göra investeringar.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.