Vad är ränteoptioner?

När du köper en option köper du rätten att köpa eller sälja en viss mängd värdepapper i framtiden till ett förutbestämt pris. Till exempel ingår du avtalet att ha rätt till att köpa 100 aktier i företaget X om sex månader från idag till ett pris av 7 dollar per aktie.

Optioner är en typ av derivat, vilket innebär att produkten hämtar sitt värde från kursen för en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara ett index, en aktie eller till och med en råvara. I den här artikeln förklarar vi vad ränteoptioner är. Du kan läsa mer om optioner i allmänhet i denna artikel.

Amerikanska optioner

Ränteoptioner klassificeras som amerikanska optioner. Till skillnad från europeiska optioner, vilka bara kan realiseras vid utgångsdatumet, kan amerikanska optioner vanligtvis realiseras när som helst och resulterar vanligtvis i långa eller korta positioner för den underliggande ränteterminen. Information om det underliggande och lösenpriset för en option ingår i optionens namn. Optionens symbol ger information om det underliggande och lösenpriset är också en del av namnet.

Ränteoptioner har alltid ett lösenpris, ett utgångsdatum och ett underliggande värde. Vi kommer att förklara vad dessa är:

Lösenpris

Lösenpriset, även kallat lösenkursen, för en ränteoption är det pris som används för att jämföra med avräkningspriset och på så vis beräkna värdet för optionen och den avräkning som investeraren kommer att få.

Utgångsdatum

Derivat, som till exempel ränteoptioner, har ett utgångsdatum. Detta är den sista dagen som optionskontraktet kommer att handlas på börsen. Innehavaren kan välja att stänga positionen eller att låta kontraktet löpa ut. Eftersom ränteoptioner avräknas fysiskt erhåller eller levererar investeraren den underliggande ränteterminen vid utgångsdatumet. Vid utgången av kontraktet fastställer den utfärdande börsen om det finns något kvarvarande värde.

Underliggande värde

I finansvärlden har derivat ett underliggande värde. Det kan vara ett index, (korg av) tillgångar eller till och med ett annat derivat. För räntebaserade optioner fungerar ränteterminer som det underliggande värdet.

Ränteterminer

Ränteoptioner avräknas fysiskt, vilket innebär att investeraren erhåller eller levererar den underliggande ränteoptionen vid utgångsdatumet. Därför kommer du att få den underliggande terminen när du realiserar din långa position. Å andra sidan måste du tillhandahålla de underliggande terminerna när du realiserar din korta position.

Liksom optioner inhämtar terminer sitt värde från en underliggande produkt. För ränteterminer är det underliggande vanligtvis en obligation. Men det stannar inte där. Obligationspriser och räntan har en omvänd relation. Det innebär att när obligationspriserna stiger, minskar räntorna och tvärtom. Därför kan investerare välja en lång position för en ränteoption när de förväntar sig en sänkning av räntan. En fallande ränta kommer i detta fall att innebära att optionskursen ökar på grund av detta omvända förhållande. OGBL är ett exempel på en optionsserie för ränteoptioner. Den bakomliggande är Bund-terminen. Denna termin har också en underliggande produkt. I det här fallet använder vi tyska statsobligationer.

Hur kan ränteoptioner vara lönsamma?

Med en kort position för en ränteoption är den maximala vinsten den premie som erhålls vid öppnandet av positionen. Med en lång position för köp av ränteoptioner är den maximala vinsten obegränsad eftersom priset på en obligation teoretiskt kan stiga utan begränsning.

När en option har ett realvärde är den ”in-the-money”. Det kan gälla för både köpoptioner och säljoptioner. Exempelvis räknas köpoptioner som in-the-money när lösenpriset är lägre än priset för den underliggande tillgången. En säljoption är in-the-money när lösenpriset är högre än det underliggande värdet. Om det motsatta gäller är den ”out-of-the-money”.

Om du har en lång position för en ränteoption som är out-of-the-money vid utgångsdatumet kommer optionen att löpa ut utan något värde. Alla positioner som är out-of-the-money utan något värde vid utgångsdatumet, vilket innebär att du kan förlora hela din investering med en lång position för optioner, nämligen den premie som du betalade när du köpte optionen.

Vilka är riskerna med att investera i ränteoptioner?

Att investera i ränteoptioner kan vara fördelaktigt, men det är inte riskfritt. Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera.

Det rekommenderas att du läser faktabladet för investerare noggrant för att säkerställa att du förstår den produkt som du väljer att investerar i. Detta tresidiga dokument kommer att ge viktig information om den specifika optionen för investerare, som till exempel de kostnader och risker som den innebär och investeringsmålen. Faktabladet anger inte vilka vinster (eller förluster) som kan förväntas genom investeringen. Information om kontraktets specifikationer ges vanligtvis på webbplatsen för den börs där optionen är börsnoterad.

Innan du börjar investera finns det några faktorer som är viktiga att överväga. Det hjälper dig att avgöra hur mycket risk du är villig att ta och vilka produkter som är bäst för dig. Dessutom är det heller inte att rekommendera att du investerar pengar som du kan komma att behöva på kort sikt eller att du väljer en position som kan orsaka ekonomiska svårigheter.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.