Vad är volatilitetsoptioner?

Hos DEGIRO anser vi att det är viktigt att du har tillräcklig kunskap när du ska investera. Dessutom vill vi se till att du handlar med sådana finansiella instrument som passar dina behov och målsättningar. Den här artikeln förklarar vad volatilitetsoptioner är och hur du kan handla med dem.

Vad är underförstådd volatilitet i optionshandel?

En av de variabler som bestämmer priset på en option är volatiliteten. Volatiliteten beskrivs som en statistisk mätning av graden av fluktuationer i priset på en marknad eller ett värdepapper. Denna faktor är osäker och kan inte bestämmas vid köp av en finansiell produkt. Investeringsvärlden känner till två typer av volatilitet, historisk och underförstådd. Den senare är den underliggande volatilitetsnivån, den som antyds av den aktuella optionskursen. Den underförstådda volatiliteten kan beskrivas som en förutsägelse från marknadsaktörerna om hur mycket de underliggande värdepappren kommer att förändras i värde fram till ett visst datum i framtiden. Denna typ av volatilitet baseras på prismätning i realtid. Volatiliteten kan beräknas genom formler som mäter marknadsförväntningarna för optionsmarknaden.

Vad är historisk volatilitet i optionshandel?

Historisk volatilitet, även kallad statistisk volatilitet, mäter hur snabbt priset för den underliggande produkten förändrats under en viss tidsperiod. En högre historisk volatilitetsprocent leder till ett högre värde på optionen. Historisk volatilitet beräknas vanligtvis per år. På grund av det faktum att priserna ständigt förändras kan den historiska volatiliteten beräknas dagligen för kortsiktiga optioner. Tidsperioden är en viktig faktor för investerare. Tiden till utgångsdatumet är till exempel en av de faktorer som kan påverka priset för en volatilitetsoption. Värdet för det underliggande volatilitetsindexet har också en effekt på optionskursen.

Vad är volatilitetsoptioner?

Volatilitetsoptioner är en typ av optioner med ett volatilitetsindex som underliggande faktor. Ett volatilitetsindex representerar marknadens förväntningar av volatiliteten på finansmarknaderna (till exempel aktiemarknaden) under en viss tidsperiod i framtiden. Exempel på volatilitetsindex är VIX eller VSTOXX.

Volatilitetsoptioner anses i allmänhet vara lämpliga för investerare som kan tåla en kapitalförlust och har tillräcklig kunskap om liknande finansiella produkter. Riskindikatorn för en viss produkt anges i faktabladet för investerare. Det är ett tresidigt dokument som beskriver produktens egenskaper och de risker som är förknippade med produkten. Information om kontraktets specifikationer och det underliggande finns också vanligtvis på börsens webbplats.

Eftersom volatilitetsoptioner är derivat ges information om varje option på webbplatsen för den derivatbörs där den specifika optionen är börsnoterad. För DEGIRO-kunder kan det till exempel vara Euronext Derivatives Amsterdam, Eurex, CBOE eller CME.

När är optioner in-the-money?

När en option har ett realvärde säger man att den är ”in-the-money”. Det kan gälla för både köpoptioner och säljoptioner. Exempelvis räknas köpoptioner som är ”in-the-money” när lösenpriset är lägre än priset för den underliggande tillgången. Uttrycket in-the-money används när lösenpriset är lägre än marknadspriset. En säljoption är in-the-money när lösenpriset är högre än det underliggande värdet. Om det motsatta gäller är den ”out-of-the-money”.

Före investering i volatilitetsoptioner måste investeraren vara medveten om att de avräknas kontant, så som köpare av en volatilitetsoption får du en kontantavräkning om optionen har ett realvärde vid utgångsdatumet. Hos DEGIRO genomförs denna kontantavräkning automatiskt för ditt investeringskonto.

Risk och avkastning

Att investera kan vara lönande, men det är inte riskfritt. Liksom alla andra finansiella produkter medför investering i volatilitetsoptioner en risk för förlust. Om du har en kort position för en volatilitetsoption är den maximala vinsten den premie som du fick när du sålde optionen. Att sälja en option kan även kallas för att ”utfärda en option”. Om du har en lång position för en köpoption är den maximala vinsten teoretiskt obegränsad. Vid en lång position för en köpoption är den potentiella vinsten alltid obegränsad eftersom priset på det underliggande teoretiskt kan stiga obegränsat. Om volatilitetsindexet är högre än lösenpriset för säljoptionens pris för detta volatilitetsindex kommer optionen att löpa ut utan värde. Köpoptioner för volatilitet kan användas som en säkring emot prisnedgångar på marknaden. De flesta marknadsnedgångarna har präglats av hög volatilitet.

Investera hos DEGIRO

Hos DEGIRO är vi öppna och tydliga gällande riskerna med att investera. Innan du börjar investera finns det några faktorer som du behöver överväga. Det underlättar att fundera över hur mycket risk som du är villig att ta och vilka produkter som du har kunskaper om. Dessutom är det inte att rekommendera att du investerar pengar som du kan komma att behöva på kort sikt eller att du väljer en position som kan orsaka ekonomiska svårigheter. Allt börjar med att fundera över vilken typ av investerare som du vill vara. I våra dokument Ytterligare Information Investeringstjänster eller på vår särskilda risksida (endast på engelska) kan du läsa mer om riskerna med att göra investeringar.

Vi hoppas att den här artikeln hjälpte dig att förstå de viktigaste egenskaperna hos volatilitetsoptioner. Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Låt oss sätta i gång

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 90 internationella priser.