Vad är aktieterminer och hur fungerar de?

Ett aktieterminskontrakt är en typ av derivat där de berörda parterna avser att handla aktier i ett visst företag vid ett visst förutbestämt framtida datum och till ett visst förutbestämt pris. Priset för kontraktet bestäms nämligen av spotkursen för den underliggande aktien. I motsats till optionskontrakt har både köparen och säljaren per definition förpliktat sig. Vid utgångsdatumet är köparen skyldig att köpa de underliggande aktierna och säljaren är skyldig att sälja de underliggande aktierna.

Med hjälp av aktieterminer tillåter investerare att spekulera i det framtida priset för en specifik aktie. På terminsmarknaden har köparen och säljaren motsatt uppfattning om hur värdet för det underliggande kommer att utfalla. En köpare av ett aktieterminskontrakt kommer att göra en bruttovinst om värdet för den underliggande aktien har ökat vid utgångsdatumet för terminen och en bruttoförlust om det har minskat. Å andra sidan kommer en säljare att göra en bruttovinst när värdet på det underliggande värdepapperet minskar vid utgångsdatumet och en bruttoförlust om det istället har ökat.

Hur fungerar aktieterminer?

Till skillnad från andra produkter, som till exempel aktier, betalar du inte hela beloppet kontant i förhand och äger heller inte den underliggande tillgången. Istället krävs en initialsäkerhet för att öppna aktieterminspositionen. Den marginal som krävs är en procentsats av kontraktets värde. Värdet för ett aktieterminskontrakt (det nominella värdet) beräknas genom att multiplicera kursen för den underliggande aktien med kontraktets storlek. Kontraktsstorleken är det faktiska antalet aktier som representeras i varje kontrakt. Ett kontrakt gäller ofta 100 av de underliggande aktierna.

Om du är osäker på kontraktsstorleken, den underliggande aktien och förfallodatumet kan du besöka webbplatsen för börsen för information om specifikationerna för kontraktet. I de flesta fall finns denna information lättillgänglig där. Annan information om produktens egenskaper och de risker som gäller för produkten ges i faktabladet (KID) för investerare. Hos DEGIRO anges dessutom riskkategorin för ett aktieterminskontrakt vid produktens namn. Riskkategorin påverkar hur mycket säkerhet som behöver deponeras.

Eftersom endast en procentandel av kontraktets värde behöver inbetalas från början är aktieterminer instrument som har en hög hävstångseffekt. Det innebär att små prisförändringar kan ha stor inverkan. När marginalkravet är högre behöver en investerare vanligtvis sätta in mer marginal för att uppnå en terminsposition. Det leder i sin tur till lägre hävstångseffekt.

Terminskontrakt har en viss lägsta prisökning som ett visst kontrakt kan fluktuera, kallad för tickstorlek. Det bestäms i specifikationerna för det kontrakt som upprättas av börsen. Tickvärdet är å andra sidan det faktiska monetära belopp som vinns eller förloras per kontrakt per tickförändring och är lika med tickstorleken multiplicerat med kontraktstorleken.

Hur och när avräknas aktieterminer?

En unik egenskap hos terminer är att de avräknas dagligen. Efter avslutad handelsdag bestäms slutkursen på börsen där terminskontraktet handlas. Det kallas för det dagliga marknadsvärdet (MTM) och det är samma för alla. Dagliga avräkningar görs baserat på marknadsvärdet fram till slutdagen eller tills positionen stängs.

Den dagliga avräkningen är skillnaden mellan slutpriset för t-1 och t. Beroende på resultatet kommer kontraktsinnehavarens konto antingen att debiteras eller krediteras. Om det till exempel vid den dagliga avräkningen skett en ökning av kontraktets värde kommer det att leda till en kreditering till kontot för innehavaren av den långa positionen och en debitering till kontot för innehavaren av den korta positionen.

Om denna debitering gör att innehavaren av den korta positionens kontosaldo faller till under säkerheten hos DEGIRO kommer han eller hon att få ett meddelande om att mer pengar behöver sättas in på kontot. Om investeraren inte åtgärdar underskottet innan den tidsfrist som anges i meddelandet har löpt ut kommer DEGIRO att ingripa och stänga positionen för investerarens räkning för att täcka underskottet. Om DEGIRO måste ingripa tillkommer ytterligare avgifter.

Vid utgångsdatum för en aktietermin sker en sista daglig avräkning och sedan bokas positionen ur en investerares portfölj. Avräkningen sker antingen kontant eller genom fysisk produkt, beroende på kontraktet. Vid fysisk avräkning levereras de underliggande aktierna till den mottagande parten. Vid kontantavräkning bestäms en kreditering eller debitering genom att utgå ifrån aktiens spotkurs vid utgångsdatumet och subtrahera terminspriset.

Om du vill lämna positionen före utgångsdatumet kan du göra det genom att lägga en order motsvarande motsatta position. Om du till exempel var i en lång position kan du stänga positionen genom att lägga en order för en kort position med samma underliggande och förfallodatum.

Investera i aktieterminer hos DEGIRO

Hos DEGIRO kan du handla med terminer på ett antal anslutna derivatbörser. Du hittar alla terminskontrakt som vi erbjuder när du loggar in till ditt konto och väljer terminer under fliken för produkter. Om det finns ett specifikt terminskontrakt som du vill investera i kan du även söka efter det i sökfältet på plattformen. Varje terminskontrakt har en unik ISIN-kod. Ett sätt att söka efter kontraktet är att söka med den koden.

DEGIRO tar ut anslutningsavgifter, transaktionskostnader och avräkningskostnader för handel med terminer. Dessa kostnader anges i vår prisöversikt. Du betalar endast avräkningskostnader vid den slutliga avräkningen vid utgångsdatumet, inte innan dess. Det är möjligt att även den börs där aktieterminen handlas debiterar en provision.

Vilka är riskerna och avkastningen?

Handel på en terminsbörs kan resultera i hög avkastning, men det innebär även en betydande förlustrisk. Det är möjligt att förlora mer än det belopp som investerades. Om du går in i en lång position för en aktietermin är den maximala vinsten du kan få obegränsad. Det beror på att det underliggande teoretiskt kan öka obegränsat i värde. I det fallet är den potentiella förlusten av samma anledning också obegränsad om du gått in i en kort position. Det rekommenderas att endast ingå förpliktelser som du kan uppfylla med pengar som du inte kommer att behöva på kort sikt.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.