Vad är indexterminer och hur fungerar de?

Indexterminskontrakt är en typ av derivat där de berörda parterna förbinder sig att antingen betala eller erhålla värdet för ett underliggande index vid ett förutbestämt framtida datum. Det är vanligt att indexterminer baseras på aktier, som till exempel indexen NASDAQ 100, FTSE 100, EURO STOXX 50, AEX och S&P 500.

Eftersom det inte är möjligt att äga ett index möjliggör denna typ av terminskontrakt för investerare att utnyttja resultatet för ett index i stället för att behöva äga alla de tillgångar som representeras av indexet.

Köpare (lång position) och säljare (kort position) av indexterminer har i allmänhet motsatt uppfattning om hur värdet för det underliggande indexet kommer att utfalla vid förfallodagen. En köpare kommer att göra en bruttovinst om värdet för det underliggande indexets värde har ökat vid förfallodagen och en bruttoförlust om det har minskat. Å andra sidan kommer en säljare att göra en bruttovinst om värdet på det underliggande indexet har minskat vid förfallodagen och en bruttoförlust om det har ökat.

Hur fungerar indexterminer?

Till skillnad från andra finansiella produkter, som till exempel aktier, betalar du inte hela beloppet kontant i förhand och äger heller inte den underliggande tillgången. Istället deponeras en initialsäkerhet för att öppna terminspositionen.Den marginal som krävs är en procentsats av kontraktets värde. Hos DEGIRO kan du se riskkategorin för en produkt bredvid dess namn, vilket representerar hur mycket säkerhet som behöver deponeras för att ingå avtalet.

Värdet för ett terminskontrakt beräknas genom att multiplicera indexets spotkurs med kontraktets storlek. Till skillnad från råvaruterminer, till exempel, där kontraktsstorleken representerar en viss mängd av en leveransbar råvara, exempelvis 1 000 fat olja, fastställs kontraktsstorleken för en indextermin med hjälp av en multiplikator.

Multiplikatorn för ett S&P 500-terminskontrakt är till exempel 250 dollar per indexpoäng. Om S&P 500 handlas till 3 370 skulle kontraktets värde alltså vara 842 500 dollar (250 x 3 370 = 842 500). Å andra sidan utgör ett E-mini S&P 500-kontrakt en femtedel av värdet för en vanlig S&P 500-indextermin. I det här fallet gäller att om S&P 500 handlas till 3 370 skulle kontraktets värde vara 168 500 dollar (50 x 3 370 = 168 500).

Eftersom endast en procentandel av kontraktets värde behöver inbetalas från början är indexterminer instrument som har en hög hävstångseffekt. Det innebär att små prisförändringar kan ha stor inverkan. När marginalkravet är högre behöver en investerare vanligtvis sätta in mer marginal för att uppnå en terminsposition. Det leder i sin tur till lägre hävstångseffekt.

Terminskontrakt har en viss lägsta prisökning som ett visst kontrakt kan fluktuera, kallad för tickstorlek. Det bestäms i specifikationerna för det kontrakt som upprättas av börsen. Tickvärdet är å andra sidan det faktiska monetära belopp som vinns eller förloras per kontrakt per tickförändring och är lika med tickstorleken multiplicerat med kontraktstorleken.

Hur och när avräknas indexterminer?

En unik egenskap hos terminer är att de avräknas dagligen. Efter avslutad handelsdag bestäms slutkursen på börsen där terminskontraktet handlas. Det kallas för det dagliga marknadsvärdet (MTM) och det är samma för alla. Dagliga avräkningar görs baserat på marknadsvärdet fram till slutdagen eller tills positionen stängs.

Den dagliga avräkningen är skillnaden mellan slutpriset för t-1 och t. Beroende på resultatet kommer kontraktsinnehavarens konto antingen att debiteras eller krediteras. Om det till exempel vid den dagliga avräkningen skett en ökning av kontraktets värde kommer det att leda till en kreditering till kontot för innehavaren av den långa positionen och en debitering till kontot för innehavaren av den korta positionen.

Om en debitering gör att innehavaren av den korta positionens kontosaldo faller till under säkerheten hos DEGIRO kommer han eller hon att få ett meddelande om att mer pengar behöver sättas in på kontot. Om investeraren inte åtgärdar underskottet innan den tidsfrist som anges i meddelandet har löpt ut kommer DEGIRO att ingripa och stänga positionen för investerarens räkning för att täcka underskottet. När DEGIRO måste ingripa tillkommer ytterligare avgifter.

Vid utgångsdatumet kan andra typer av terminer, till exempel råvaruterminer, antingen avräknas kontant eller fysiskt genom att leverera den underliggande tillgången. Indexterminer kan endast avräknas kontant.

Var kan jag hitta information?

Eftersom terminer handlas på en börs finns information och specifikationer om det terminskontraktet på börsens webbplats. Det inkluderar information om kontraktets storlek, det underliggande indexet, förfallodagen och handelstiderna. Annan information om produktens egenskaper och de risker som gäller för produkten ges i faktabladet för investerare. En produkts faktablad finns på DEGIRO-plattformen. Välj ett namn för terminen och välj sedan ”Dokument”.

Hur kan jag investera i indexterminer med DEGIRO?

Hos DEGIRO kan du handla med terminer på ett antal anslutna derivatbörser . Du hittar alla terminskontrakt som vi erbjuder när du loggar in till ditt konto och väljer terminer under fliken för produkter.

DEGIRO tar ut anslutningsavgifter, transaktionskostnader och avräkningskostnader för handel med terminer. Dessa kostnader anges i vår prisöversikt. Du betalar endast avräkningskostnader vid den slutliga avräkningen vid utgångsdatumet, inte innan dess. Det är möjligt att även den börs där terminen handlas debiterar en provision.

Vilka är riskerna och avkastningen?

Handel på terminsmarknaderna kan leda till hög avkastning, men medför även hög risk. Du kan förlora mer än den ursprungliga investeringen. Eftersom det underliggande indexet för en indextermin teoretiskt kan öka utan begränsningar, är den maximala vinsten med en lång position för en indextermin också obegränsad. Å andra sidan, om du befinner dig i en kort position är den maximala förlusten också obegränsad. Det rekommenderas att endast ingå förpliktelser som du kan uppfylla med pengar som du inte kommer att behöva på kort sikt.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.