Vad är ränteterminer och hur fungerar de?

En räntetermin är en typ av terminskontrakt där investerare ingår ett avtal om att köpa eller sälja obligationer till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt framtida datum. De används vanligtvis för att antingen säkra emot eller spekulera i framtida räntesatser.

I motsats till optionskontrakt gäller att med terminskontrakt har både köparen (lång position) och säljaren (kort position) per definition förpliktat sig. Vid utgångsdatumet är köparen skyldig att köpa de underliggande obligationerna och säljaren är skyldig att sälja de underliggande obligationerna.Till exempel Euro-Bund Futures (FGBL), som handlar på Eurex, har tyska statsobligationer som underliggande. Om en investerare däremot hade en lång position skulle han eller hon vara skyldig att köpa dessa underliggande tyska statsobligationer vid utgången om den positionen inte stängdes innan förfallodagen.

Det finns i allmänhet ett omvänt förhållande mellan räntesatsen på marknaden och priset på en räntebärande termin. Om Europeiska centralbanken (ECB) till exempel sänker sin styrränta betyder det att priset på den underliggande obligationen ökar och därmed ökar även priset för ränteterminen.

Köpare och säljare av ränteterminer har olika förväntningar av hur värdet för det underliggande kommer att utvecklas. Köpare förväntar sig en nedgång av räntan och en ökning av obligationskursen. Å andra sidan förväntar sig säljare en ökning av räntan och en nedgång av obligationskursen.

Hur fungerar ränteterminer?

Till skillnad från andra finansiella produkter, som till exempel aktier, betalar terminsinvesterare inte hela beloppet kontant i förhand och äger heller inte den underliggande tillgången. Istället deponeras en initialsäkerhet för att öppna terminspositionen. Den marginal som krävs är en procentsats av kontraktets värde. Hos DEGIRO kan riskkategorin för en produkt ses bredvid dess namn, vilket representerar hur mycket säkerhet som behöver deponeras för att ingå avtalet.

Eftersom endast en procentandel av kontraktets värde behöver inbetalas från början är inkomstterminer instrument som har en hög hävstångseffekt. Det innebär att små prisförändringar kan ha stor inverkan. När marginalkravet är högre behöver en investerare vanligtvis sätta in mer marginal för att uppnå en terminsposition. Det leder i sin tur till lägre hävstångseffekt.

Terminskontrakt har en viss lägsta prisökning som ett visst kontrakt kan fluktuera, kallad för tickstorlek. Det bestäms i specifikationerna för det kontrakt som upprättas av börsen. Tickvärdet är å andra sidan det faktiska monetära belopp som vinns eller förloras per kontrakt per tickförändring och är lika med tickstorleken multiplicerat med kontraktstorleken.

Hur och när avräknas ränteterminer?

En unik egenskap hos terminer är att de avräknas dagligen. Efter avslutad handelsdag bestäms slutkursen på börsen där terminskontraktet handlas. Det kallas för det dagliga marknadsvärdet (MTM) och det är samma för alla. Dagliga avräkningar görs baserat på marknadsvärdet fram till slutdagen eller tills positionen stängs.

Den dagliga avräkningen är skillnaden mellan slutpriset för t-1 och t. Beroende på resultatet kommer kontraktsinnehavarens konto antingen att debiteras eller krediteras. Till exempel, om det vid den dagliga avräkningen har skett en ökning av priset på obligationen kommer det att resultera i en kreditering till köparens konto och en debitering till säljarens konto.

Om en debitering gör att innehavaren av den korta positionens kontosaldo faller till under säkerheten hos DEGIRO kommer han eller hon att få ett meddelande om att mer pengar behöver sättas in på kontot eller positionen stängas. Om investeraren inte åtgärdar underskottet innan den tidsfrist som anges i meddelandet har löpt ut kommer DEGIRO att ingripa och stänga positionen för investerarens räkning för att täcka underskottet. När DEGIRO måste ingripa tillkommer ytterligare avgifter.

Vid utgångsdatumet för en räntetermin genomförs vanligtvis en fysisk leverans. Det innebär att du med lång position har rätt till leverans av de underliggande obligationerna. Andra typer av terminskontrakt, som till exempel indexterminer, avräknas istället kontant.

DEGIRO sköter inte någon fysisk leverans av de underliggande obligationerna vid utgångsdatumet. Investerare behöver därför stänga sin(a) position(er) före utgångsdatumet. Med en lång position stänger investeraren positionen genom att placera en säljorder för samma antal terminskontrakt som innehavet gäller. Med en kort position stänger investeraren den positionen genom att placera en köporder för motsvarande antal terminskontrakt.

Var kan du hitta information om en räntetermin?

Eftersom ränteterminer är standardiserade kontrakt som handlas på en börs ges information om kontraktet på börsens webbplats. Annan information om produktens egenskaper och de risker som gäller för produkten ges i faktabladet för investerare. En produkts faktablad kan visas från DEGIRO-plattformen genom att klicka på produktens namn och sedan välja ”Dokument”. Symbolen och ISIN-koden för en räntetermin är alltid unika för den relevanta ränteterminen.

Vilka är riskerna och avkastningen vid investering i ränteterminer?

Handel med ränteterminer kan vara fördelaktig, men det innebär även en risk för förluster. Det är möjligt att förlora mer än det belopp som investerades. Eftersom priset på de underliggande obligationerna inte kan sjunka lägre än noll är den maximala förlusten i en lång position för en räntetermin begränsad till kontraktsvärdet för terminen. Eftersom priset på de underliggande obligationerna i teorin kan stiga obegränsat är den möjliga vinsten i en lång position obegränsad. För korta positioner är den potentiella förlusten obegränsad och den potentiella vinsten begränsad till kontraktsvärdet för positionen.

Investera i ränteterminer hos DEGIRO

Hos DEGIRO kan du handla på ett antal anslutna derivatbörser. Alla terminskontrakt som vi erbjuder kan visas från plattformen genom att välja Terminer under fliken Produkter.

DEGIRO tar ut anslutningsavgifter, transaktionskostnader och avräkningskostnader för handel med terminer. Dessa kostnader anges i vår prisöversikt. Det är möjligt att även den börs där terminen handlas debiterar en avgift.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.