Vad är råvaruterminer och hur fungerar de?

Ett råvaruterminskontrakt är en typ av derivat där investerare ingår ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd av en vara till ett förutbestämt pris vid ett förutbestämt datum. Med råvaror avses i stort sett livsmedel, energi och metaller. Inom dessa kategorier specificeras i ett kontrakt den underliggande varan, till exempel råolja eller majs.

Priset för terminskontraktet baseras huvudsakligen på spotkursen för den underliggande råvaran, men tiden fram till leveransen, räntesatsen och förvaringskostnaderna påverkar priset. Köpare och säljare på terminsmarknaden har motsatta uppfattningar om hur de underliggande råvarupriserna kommer att utfalla. En köpare kommer att göra en bruttovinst om värdet på den underliggande råvaran har ökat vid utgångsdatumet för terminen och en bruttoförlust om det har minskat. Å andra sidan kommer en säljare att göra en bruttovinst när värdet på det underliggande värdepapperet minskar vid utgångsdatumet och en bruttoförlust om det istället har ökat.

Hur fungerar råvaruterminer?

Till skillnad från andra produkter, som till exempel aktier, betalar terminsinvesterare inte hela beloppet kontant i förhand och äger heller inte den underliggande tillgången. Istället krävs en initialsäkerhet för att öppna terminspositionen. Den marginal som krävs är en procentsats av kontraktets värde. Hos DEGIRO kan investerare se riskkategorin för en produkt bredvid dess namn, vilket representerar hur mycket säkerhet som deponeras för att ingå avtalet.

Värdet för ett råvaruterminskontrakt (det nominella värdet) beräknas genom att multiplicera kursen för den underliggande råvaran med kontraktets storlek. Kontraktsstorleken är det faktiska antalet underliggande enheter som representeras i varje kontrakt. Till exempel kan en guldtermin representera 100 uns guld.

Eftersom endast en procentandel av kontraktets värde behöver inbetalas från början är råvaruterminer instrument som har en hög hävstångseffekt. Det innebär att små prisförändringar kan ha stor inverkan. När marginalkravet är högre behöver en investerare vanligtvis sätta in mer marginal för att uppnå en terminsposition. Det leder i sin tur till lägre hävstångseffekt.

Terminskontrakt har en viss lägsta prisökning som ett visst kontrakt kan fluktuera, kallad för tickstorlek. Det bestäms i specifikationerna för det kontrakt som upprättas av börsen. Tickvärdet är å andra sidan det faktiska monetära belopp som vinns eller förloras per kontrakt per tickförändring och är lika med tickstorleken multiplicerat med kontraktstorleken.

Hur och när avräknas råvaruterminer?

En unik egenskap hos terminer är att de avräknas dagligen. Efter avslutad handelsdag bestäms slutkursen på börsen där terminskontraktet handlas. Det kallas för det dagliga marknadsvärdet (MTM) och det är samma för alla. Dagliga avräkningar görs baserat på marknadsvärdet fram till slutdagen eller tills positionen stängs.

Den dagliga avräkningen är skillnaden mellan slutpriset för t-1 och t. Beroende på resultatet kommer kontraktsinnehavarens konto antingen att debiteras eller krediteras. Om det till exempel vid den dagliga avräkningen skett en ökning av kontraktets värde kommer det att leda till en kreditering till kontot för innehavaren av den långa positionen och en debitering till kontot för innehavaren av den korta positionen.

Om en debitering gör att innehavaren av den korta positionens kontosaldo faller till under säkerheten hos DEGIRO kommer han eller hon att få ett meddelande om att mer pengar behöver sättas in på kontot. Om investeraren inte åtgärdar underskottet innan den tidsfrist som anges i meddelandet har löpt ut kommer DEGIRO att ingripa och stänga positionen för investerarens räkning för att täcka underskottet. Om DEGIRO måste ingripa tillkommer ytterligare avgifter.

Råvaruterminer avräknas vanligtvis fysiskt vid utgångsdatumet. Det innebär att du med innehav har rätt till leverans av den underliggande varan. Även om det är vanligt att råvaruterminer avräknas i produkt är det också möjligt att det sker genom kontantavräkning. DEGIRO sköter inte någon fysisk leverans av råvaruterminer. Därför måste du stänga din position före utgångsdatumet. Med en lång position stänger du den positionen genom att ange en säljorder för samma antal terminer som du innehar. Om du istället har en kort position stänger du den positionen genom att ange en köporder för motsvarande antal terminer.

Var kan jag hitta information om råvaruterminer?

Eftersom råvaruterminer är standardiserade kontrakt som handlas på en börs ges information om kontraktet på börsens webbplats. En av de vanligaste råvarubörserna är COMEX, som är ett dotterbolag till CME Group. Andra välkända derivatbörser är CBOT, NYMEX, Eurex och Euronext Derivatives.

Specifikationerna om en råvarutermin ges på den relevanta börsens webbplats. Det inkluderar information som till exempel kontraktets storlek, underliggande råvara, förfallodatum och handelstider. Annan information om produktens egenskaper och de risker som gäller för produkten ges i faktabladet för investerare. På DEGIRO-plattformen kan investerare hitta en produkts faktablad genom att klicka på dess namn och sedan välja ”Dokument”.

Investera i råvaruterminer med DEGIRO

Hos DEGIRO kan du handla med terminer på ett antal anslutna derivatbörser. Du hittar alla terminskontrakt som vi erbjuder när du loggar in till ditt konto och väljer terminer under fliken för produkter.

DEGIRO tar ut anslutningsavgifter, transaktionskostnader och avräkningskostnader för handel med terminer. Dessa kostnader anges i vår prisöversikt. Det är möjligt att även den börs där terminen handlas debiterar en provision.

Vilka är riskerna och avkastningen?

Handel med terminer på råvarumarknaderna kan ge en hög avkastning, men det medför även en betydande risk. När du investerar i råvaruterminer kan du förlora mer än din ursprungliga investering.

Priset på den underliggande varan kan sjunka lägre än noll. Därför kan den potentiella maximala förlusten vid en lång position för en råvarutermin överstiga kontraktets värde och är i teorin obegränsad. Å andra sidan gäller att eftersom priset på det underliggande teoretiskt kan öka obegränsat är den potentiella maximala förlusten vid en kort position obegränsad. Det rekommenderas att endast ingå förpliktelser som du kan uppfylla med pengar som du inte kommer att behöva på kort sikt.

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.