Vad är likviditet och varför är det viktigt?

När man investerar på finansmarknaderna är likviditet en viktig faktor att ta hänsyn till. Enkelt uttryckt är likviditet hur lätt en tillgång kan omvandlas till likvider utan att priset påverkas negativt. Det finns dock olika aspekter på likviditet, som alla bör beaktas när man gör en investering. I den här artikeln diskuteras dessa aspekter, sätt att mäta likviditet och likviditetsrisk.

Betydelse av likviditet

Likviditet är som sagt den grad i vilken en tillgång kan köpas eller säljas utan att priset påverkas. I ett investeringssammanhang kan tillgångar, marknader och företag själva vara mer likvida än andra.

 • Tillgångarnas likviditet — Olika finansiella produkter och tillgångar kan vara mer likvida än andra. En tillgång med hög likviditet kan köpas och säljas snabbare än en illikvid tillgång och det är också lättare att sälja den till marknadspris. Kontanter är den mest likvida tillgången, medan fastigheter eller en sällsynt tavla till exempel kan vara mindre likvida eftersom du kanske inte kan sälja den omedelbart.

  Aktier och obligationer betraktas i allmänhet som likvida produkter, men vissa kan vara mer likvida än andra. Till exempel tenderar large-cap bolag som handlas på stora börser att vara mer likvida jämfört med small-cap bolag som är noterade på mindre börser.

 • Marknadslikviditet — Bortsett från tillgångarna ligger marknaderna, t.ex. aktiemarknaden eller fastighetsmarknaden, någonstans på likviditetsspektrumet. Marknadens likviditet är hur lätt tillgångar kan köpas eller säljas till rimliga priser. Marknaden för sällsynta målningar kan till exempel vara mindre likvid än aktiemarknaden eftersom det kan finnas färre köpare och säljare på den särsklida marknaden.

  På en illikvid marknad finns det inte många köpare och säljare. Detta kan göra det svårt för dig att köpa eller sälja vid den tidpunkt och till det pris du vill ha. Därför kan illikvida marknader vara mer riskfyllda än likvida marknader. På aktiemarknader kan du få en uppfattning om likviditeten utifrån bud- och försäljningspreaden där en större spread kan tyda på mindre likviditet.

 • Redovisningslikviditet— Redovisningslikviditet är ett företags förmåga att betala nuvarande skulder som förfaller inom ett år med sina omsättningstillgångar. Det är en av många faktorer att ta hänsyn till när man fastställer ett företags finansiella status.

  Exempel på ett företags omsättningstillgångar är kontanter, omsättningsbara värdepapper, lager och fordringar. Dessa redovisas i företagets balansräkning och listas i allmänhet från mest likvida till minst likvida. Exempel på nuvarande skulder är leverantörsskulder, aktuella skulder, utdelningar, räntor och skatter.

Mätning av likviditet

Nedan följer likviditetskvoter som vanligtvis används för att mäta ett företags likviditet. Om ett företag har dåliga likviditetsnivåer kan det tyda på att företaget kommer att ha svårt att växa på grund av brist på nuvarande medel och att det kanske inte genererar tillräckligt med vinst för att klara av sina löpande åtaganden. Om ett företag å andra sidan har mycket höga likviditetsnivåer kan det tyda på att företaget inte investerar sina medel på rätt sätt. Generellt sett är en ratio som är större än ett önskvärt för alla nedanstående.

 • Nuvarande förhållande — Detta är ett mått på omsättningstillgångar i förhållande till nuvarande skulder, vilket visar företagets förmåga att betala nuvarande skulder med nuvarande tillgångar. Formeln är:

  Nuvarande förhållande = omsättningstillgångar / nuvarande skulder

 • Snabbkvot — Även känd som acid-test ratio och liknar nuvarande förhållande, men inkluderar inte tillgångar som är mindre likvida, t.ex. inventering. Formeln är:

  Snabbkvot = (Likvida medel + likvida medel + kundfordringar) / nuvarande skulder

 • Kassalikviditet — Detta mäter ett företags förmåga att betala nuvarande skulder med enbart kontanter och likvida medel. Formeln är:

  Kassalikviditet = (Kassa + likvida medel) / Nuvarande skulder

Likviditetsrisk

På samma sätt som för likviditet finns det flera sätt att se på likviditetsrisker. När det gäller tillgångar kan vissa vara mer riskfyllda än andra. Om man utgår från det tidigare exemplet kan aktier vara mer likvida än en sällsynt tavla. Generellt sett tenderar tillgångar som är mer likvida att vara mindre riskfyllda. När det gäller likviditet kan det därför vara mindre riskabelt att köpa en aktie än en sällsynt tavla.

När det gäller redovisningslikviditet är likviditetsrisk i detta fall risken för att ett företag inte kan uppfylla sina kortsiktiga finansiella krav. När ett företag lider ekonomiskt kan detta naturligtvis återspeglas negativt på aktiekurserna och därmed på din investering om du är aktieägare.

Oavsett likviditet innebär investeringar dock alltid en risk för förlust. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter.

Öppna konto

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.