Vad betyder market cap?

Marknadskapitalisering, eller market cap, är det totala dollarvärdet av ett börsnoterat företags utestående aktier. När företag får beteckningen 'världens mest värdefulla företag' är det i termer av börsvärde. Det är ett mått som används för att relativt sett uppskatta ett företags storlek, vilket kan vara praktiskt när man skapar investeringsplaner och investeringsstrategier.

För att beräkna ett företags marknadsvärde multiplicerar du helt enkelt det totala antalet utestående aktier med det aktuella marknadspriset på en aktie. Om företaget XYZ till exempel har 50 miljoner utestående aktier och aktierna för närvarande handlas till 10 dollar per aktie är dess marknadsvärde 500 miljoner dollar.

Marknadsvärde = aktuellt pris per aktie x antal utestående aktier

En vanlig missuppfattning är att företag med högre aktiekurser är värda mer. Om vi jämför med exemplet ovan och säger att företaget XYZ har 10 miljoner utestående aktier och att aktierna handlas till 20 dollar per aktie, är dess marknadsvärde 200 miljoner dollar. Så även om aktierna är dubbelt så dyra är företagets värdering lägre.

När ett privat företag erbjuder en IPO är det då som dess första marknadsvärde fastställs. I detta skede kommer investeringsbankerna vanligtvis att framställa ett företags värde och fastställa antalet aktier som ska erbjudas och priset per aktie. När företaget börjar handla på börsen fluktuerar dess marknadsvärde beroende på aktiekurserna, som dikteras av utbud och efterfrågan, och förändringar i antalet utestående aktier.

Kategorier av marknadskapital

Företag grupperas vanligtvis i någon av nedanstående kategorier baserat på deras marknadsvärde:

  • Large-cap: Large-cap-aktier har ett börsvärde på 10 miljarder dollar eller mer. Vissa anger vidare att företag med ett marknadsvärde på 200 miljarder dollar eller mer är mega-cap. Large-cap-företag är vanligtvis etablerade och ledande aktörer inom sina branscher. Large-caps har i allmänhet finansiella resurser för att klara sig bättre i ekonomiska nedgångar och är mindre volatila, så de tenderar att betraktas som mindre riskfyllda än mid-caps och small-caps. De är också mer benägna att betala utdelning till aktieägarna. Å andra sidan har vissa företag redan upplevt sin maximala tillväxtperiod och kan därför få mindre avkastning på kort sikt jämfört med mid- och small-caps.
  • Mid-cap: Midcap-företag är företag med ett börsvärde på mellan 2 och 10 miljarder dollar. Företag i denna kategori har i allmänhet tillväxt eller kommer sannolikt att växa. De kan anses ha större tillväxtpotential än storbolag och mindre risk än småbolag.
  • Small-cap: Small-cap-företag har ett marknadsvärde på mellan 300 miljoner och 2 miljarder dollar. Vissa definierar också företag i denna kategori som micro-cap (marknadsvärde mellan 50 och 300 miljoner dollar) och nano-cap (marknadsvärde under 50 miljoner dollar). Small-cap-aktier tenderar att ha en betydande tillväxtpotential på bekostnad av högre risk. Detta beror på att dessa företag vanligtvis är yngre och att deras affärsmodeller ännu inte har passerat tidens tand.

Faktorer som påverkar marknadskapitalet

Eftersom marknadskapitalet är beroende av aktuella aktiekurser och antalet utestående aktier kan varje faktor som påverkar en av dem i sin tur påverka ett företags marknadskapital. Aktiekurserna fluktuerar ständigt beroende på utbud och efterfrågan på aktiemarknaden. Därför är marknadskapitalet inte statiskt.

När det gäller antalet utestående aktier kommer ett företags börsvärde att förändras om det emitterar nya aktier eller köper tillbaka en del av dem. Samma sak gäller om man utövar teckningsoptioner på en aktie eftersom nya aktier i så fall emitteras.

Även om aktiesplitningar påverkar både aktiekursen och antalet utestående aktier, påverkar detta vanligtvis inte ett företags marknadsvärde. En 2-för-1-aktiesplit fördubblar till exempel antalet utestående aktier, men halverar aktiekursen. Effekten är därför kompenserad.

Varför spelar marknadskapitalet roll?

Att känna till ett företags börsvärde kan vara praktiskt när man gör en investeringsstrategi och fattar investeringsbeslut. Dina investeringsmål, din risktolerans och din tidshorisont bör vara specifika för din personliga och finansiella situation. Om du till exempel har en längre investeringshorisont och är villig att ta större risker i hopp om högre avkastning, kan du investera i fler små eller medelstora företag.

Marknadskapitalet kan också bidra till att diversifiera din portfölj. Att ha en mängd olika företag i portföljen med olika marknadskapital kan bidra till att sprida riskerna. Men marknadskapitalet är bara en aspekt att ta hänsyn till när man försöker uppnå en diversifierad portfölj. Du kan till exempel också investera i företag i olika sektorer eller länder, eller investera i andra finansiella produkter som ETF:er och obligationer i stället för att enbart investera i aktier.

Det är viktigt att notera att även om börsvärdet kan ge en allmän uppfattning om ett företags risknivå och storlek är det inte den enda indikatorn. Till exempel kan aktier över- eller undervärderas av marknaden, vilket innebär att det pris som investerare är villiga att betala kan vara mer eller mindre än det verkliga värdet som företaget är värt. Därför är det tillrådligt att göra ytterligare forskning om ett företags finansiella data för att fastställa företagets tillstånd innan man investerar.

Öppna konto

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.