Vad är valutarisk?

Valutarisk, även kallad valutakursrisk eller FX-risk, kan definieras som risken att investerarnas tillgångar påverkas negativt av en valutadepreciering. Eftersom valutakurserna ständigt förändras bör investerare som handlar i olika valutor ta hänsyn till detta när de gör utländska investeringar. Valutasvängningar kan ha en betydande inverkan på din avkastning, både positivt och negativt.

Hur utsätts investerare för valutarisk?

Om du bestämmer dig för att investera i en produkt som är denominerad i en utländsk valuta, oavsett om det är för att köpa eller sälja, kommer transaktionen att ske i den valutan. Därför kommer en valutaväxling att ske. Naturligtvis kan den aktuella växelkursen eller eventuella fluktuationer påverka det pris du betalar samt resultatet av din portfölj.

Valutakursrisker gäller också för företag som bedriver internationell verksamhet. Om ett företag till exempel köper material utomlands och det landets valuta ökar i värde i förhållande till den lokala valutan, kan det sluta med att företaget får betala mer för materialet än tidigare.

Varför fluktuerar valutor?

Investerare som är intresserade av utländska marknader kan förlora eller vinna på valutaexponering. Att förstå orsakerna till att valutor fluktuerar kan hjälpa dig när du skapar din investeringsplan och bestämmer hur stor risk du ska ta. Nedan följer tre huvudskäl till varför valutor fluktuerar:

 • Ländernas penningpolitik: Centralbankerna kan påverka efterfrågan på valuta genom att justera penningmängden eller ändra räntorna.

  Länder kan påverka värdet på sin valuta genom att köpa eller sälja den. Generellt sett säljer ett land sin valuta när det vill minska dess värde.

  Om ett lands ränta ökar kan detta leda till en appreciering (värdeökning) av landets valuta. Höga räntor kan locka pengar att strömma in i ett land, vilket kan stärka dess värde. Om räntan däremot sjunker kan det leda till en depreciering (värdeminskning) av valutan.

 • Inflation: Inflationstakten mäter hur mycket genomsnittspriset på en varukorg ökar under en viss tidsperiod. Typiskt sett har länder med högre inflationstakt lägre valutavärden. Om inflationen till exempel ökar i Storbritannien jämfört med euroområdet innebär det att priset på brittiska varor ökar snabbare jämfört med europeiska varor och att de därför kan vara mindre konkurrenskraftiga. Som en följd av detta kan efterfrågan på GBP minska och därmed dess värde.

 • Den nuvarande politiska och ekonomiska situationen: De ekonomiska och politiska förhållandena i ett land påverkar den lokala valutan. Generellt sett anses investeringar i ett politiskt och ekonomiskt stabilt land vara mer stabila om landet är politiskt och ekonomiskt stabilt. Som ett resultat av detta leder en högre efterfrågan till ett högre värde på den aktuella valutan.

  Å andra sidan kan globala spänningar, lokala konflikter eller till och med krig leda till lägre efterfrågan på en lokal valuta. Detta kan ha en stor inverkan på nivån på valutarisken.

Olika typer av valutarisker

Det finns i allmänhet tre klassificeringar av valutarisker: transaktionsrisk, växlingsrisk och ekonomisk risk. Som investerare är det viktigt att förstå och beakta dessa risker när man investerar i utländska finansiella instrument.

 • Transaktionsrisk uppstår när en investerare köper en produkt från ett annat land och priset är denominerat i utländsk valuta. Till exempel,

  Om den utländska valutan ökar i värde i förhållande till din hemvaluta innebär det att du måste betala mer i din hemvaluta för att genomföra transaktionen.

 • Omräkningsrisk är en risk som företag ställs inför när de handlar med utländska valutor och har utländska tillgångar i sina balansräkningar. I detta fall måste företagen när de redovisar sitt resultat vanligtvis omvandla värdet av utländska tillgångar tillbaka till den lokala valutan. När växelkurserna fluktuerar mellan länder kommer även tillgångarnas omräkningsvärde att fluktuera. Beroende på hur växelkursen rör sig kommer en finansiell vinst eller förlust att rapporteras.

 • Ekonomisk risk är relevant när marknadsvärdet påverkas av oväntade valutafluktuationer. Även om detta är oundvikligt kan det ha en betydande inverkan på ett företag. Ekonomisk risk kallas också för prognosrisk.

Valutahantering på DEGIRO

Transaktioner i utländsk valuta kan hanteras på två sätt: genom att använda AutoFX-alternativet eller genom att hålla utländska medel manuellt. AutoFX är standardalternativet och vi konverterar automatiskt det nödvändiga beloppet. Om du säljer en aktie kommer intäkterna också att konverteras tillbaka till din basvaluta. Med manuell valutaväxling har du möjlighet att manuellt konvertera medel och hålla utländsk valuta på ditt konto. Om du ofta handlar med utländska valutor kan den manuella funktionen vara ett mer kostnadseffektivt alternativ. En översikt över avgifterna för båda alternativen finns på vår sida om avgifter.

Öppna konto

Informationen i den här artikeln har inte skrivits i rekommenderande syfte och avser heller inte att föreslå någon investering. Att investera innebär en risk. Du kan förlora (en del av) din insättning. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

backtotop

Din investeringsresa börjar här

Öppna ett gratis konto på vår användarvänliga plattform med över 2,5 miljoner investerare.

Observera:
Investeringar är förenade med risker. Du kan förlora (en del av) ditt investerade kapital. Vi råder dig att endast investera i finansiella produkter som motsvarar dina kunskaper och erfarenheter. Detta är inte ett investeringsråd.

Investeringar är förenade med risker.

icon_close

Vi vill hjälpa människor att bli de bästa investerare de kan bli. Genom att erbjuda en mängd möjligheter och val på vår användarvänliga plattform är det enklare att göra investeringar tillgängliga för alla: nybörjare eller experter. Du får tillgång till ett brett utbud av produkter på mer än 50 globala börser för att ha friheten att investera som du vill. I vår värld får du också mycket valuta för pengarna. Så utan att kompromissa kvaliteten, säkerheten och utbudet av våra investeringstjänster erbjuder vi otroligt låga avgifter. Att prioritera dina behov har hjälpt oss att bli den ledande europeiska online-mäklaren med över 2,5 miljoner kunder och mer än 100 internationella priser.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, en utländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | telefon: +31 20 2613072 | e-post: clients@degiro.com | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch är registrerat hos den holländska handelskammaren med nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handlar under namnet DEGIRO, är den holländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finanstillsynsmyndigheten (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB. flatexDEGIRO Bank AG är en auktoriserad tysk bank som övervakas av den tyska finanstillsynsmyndigheten och som är registrerad hos den tyska handelskammaren med nummer HRB 105687.