Är mina pengar säkra hos DEGIRO?

Dina pengar mottas hos DEGIRO av en separat stiftelse.
Om du inte direkt investerar dina pengar kommer de automatiskt investeras i FundShare Fund Managements penningmarknadsfonder.
Detta görs via den stående order du godkänner under registreringsprocessen.

Penningmarknadsfonder

DEGIRO anser det vara viktigt att kunder förstår hur strukturen för dessa penningmarknadsfonder fungerar. DEGIRO är inte en bank utan ett investeringsföretag. I Nederländerna får inte investeringsföretag hålla pengar för kunders räkning. Därför ger du DEGIRO en stående order att investera dina pengar i en penningmarknadsfond när du blir kund hos DEGIRO. På så sätt håller du inga pengar. För varje valuta som finns tillgänglig i plattformen finns också en separat penningmarknadsfond tillgänglig. Målet för en penningmarknadsfond är att realisera en avkastning som är lika med marknadsräntan med så låg risk som möjligt. En ytterligare fördel utöver den låga risken är att dina penningmarknadsfondsandelar, precis som dina andra investeringar, hålls strikt separerade från DEGIROs tillgångar.

Penningmarknadsfonder används ofta av institutionella investerare, såsom pensionsfonder, för att hålla stora belopp i säkert förvar. Ungefär € 1 miljard hålls för närvarande i penningmarknadsfonder runtom i Europa. Via DEGIRO investeras nästan € 1 miljard i penningmarknadsfonder (källa).

"Målet med penningmarknadsfonderna är att realisera en avkastning som motsvarar marknadsräntan med en så låg risk som möjligt."

Fondemittent

FundShares penningmarknadsfonder förvaltas av FundShare Fund Management. FundShare Fund Management förvaltar penningmarknadsfonder i EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, och DKK. Alla dessa fonder är penningmarknadsfonder, vilket betyder att fonderna måste uppfylla strikta krav.

Risk

Fondernas huvudmål är att minimera risken. Med den strikta investeringspolicyn är risken mycket låg. Enligt fondens produktfaktablad (KIID), är risken 1, på en skala mellan 1 till 7.

För mer information om riskerna och riskindikatorerna som bestäms av fondförvaltaren hänvisar vi till prospektet, positionsöversikten och produktfaktabladet (KIID) som givits ut av fondförvaltaren på hemsidan för FundShare Fund Management. Produktfaktabladen finns också i vårt dokumentcenter.

Risicometer

Vänligen notera: förluster som orsakas av dessa risker kommer inte att kompenseras av DEGIRO. Om du investerar tar du på dig en finansiell risk. Värdet på dina investeringar kan fluktuera. Resultat som uppnåtts i det förflutna är ingen garanti för framtiden.

Kvalificerad penningmarknadsfond

Kort löptid

En kvalificerad penningmarknadsfond har en genomsnittlig löptid på 60 dagar. Det innebär att obligationer i portföljen återbetalas i genomsnitt inom 60 dagar vilket minskar kreditrisken. Till exempel är det inte troligt att holländska staten inte längre kommer kunna uppfylla sina skyldigheter inom 60 dagar.

En likvid portfölj

En kvalificerad penningmarknadsfond investerar i likvida obligationer, vilket innebär att de är lättillgängliga för handel och kan därför snabbt omvandlas till likvider.

En kvalitativ portfölj

Obligationerna som en kvalificerad penningmarknadsfond investerar i måste vara av hög kvalitet med en kreditvärdighet på minst AA+ eller AAA, så som österrikiska, tyska, franska, finska eller holländska statsobligationer. Emittenternas kreditvärdighet övervakas löpande, vilket begränsar risken för sänkta kreditbetyg. Om kreditbetygen försämras får penningmarknadsfonden inte längre investera i den berörda obligationen.

Kostnader och avkastning för FundShare penningsmarknadsfonder

Investeringar i en penningmarknadsfond har låg risk, men kommer med en nackdel i form av låg avkastning. För några få valutor är denna avkastning för närvarande negativ på grund av de negativa marknadsräntorna för kortfristiga EUR-obligationer. Bland andra, har SEK-penningmarknadsfonden för tillfället en negativ avkastning.

Även om all positiv avkastning för din investering i en penningmarknadsfond är din, kompenseras en negativ avkastning till följd av de aktuella räntorna och fondkostnaderna delvis av DEGIRO på en icke-bindande basis. Penningmarknadsfonder har inga inträdes- och utträdeskostnader.

Kompensationspolicy penningmarknadsfonder

DEGIRO kompenserar den negativa utvecklingen för PMF:er i din basvaluta (SEK), samt vidare:

  • Kompensationen kommer enbart ges för de första 25 000 SEK som du har i behållning i PMF:en och endast för FundShare SEK Money Market Fund.

  • Om du har betalat 3 500 SEK eller mer i courtage under en 60-dagarsperiod, kommer en gräns om 1 miljon SEK att tillämpas för dig. Det debiterade courtaget kontrolleras månadsvis.

När du blir kund ger du en stående order att investera dina likvider i FundShare SEK Money Market Fund.

Nedan följer en översikt (per slutet av juni 2020) för fondavkastningar, produktfaktablad (KIID) och prospektet. För en mer exakt fondavkastning, vänligen se fondförvaltarens hemsida.

Utveckling per juni 2021KIID
FundShare Money Market Funds
EUR -0,73% KIID
USD -0,38% KIID
GBP -0,68% KIID
CHF -1,02% KIID
SEK -0,54% KIID
NOK +0,57% KIID
DKK -0,99% KIID

Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. För den senaste avkastningen, se fondförvaltarens hemsida.

Vänligen notera: kompensationen som betalas av DEGIRO är på en icke-bindande basis. DEGIRO är inte skyldig att göra detta och kan ändra eller avsluta kompensationen när som helst. Naturligtvis kommer vi alltid att kommunicera sådana förändringar med dig. Kompensationen tillämpas endast på negativ utveckling som uppstår som ett resultat av negativa räntor och förvaltningskostnader. En förlust som uppstår från en investering gjord av fonden kommer inte att kompenseras av DEGIRO. Denna risk är låg.

Eonia interest rate

cashfund

Frågor

Om en sådan kredithändelse sker på ett lån utan säkerhet, kan hela beloppet som investerats hos den utfärdande institutionen förloras. Om fondens tillgångar exponeras med 5 % för en sådan kredithändelse, kan fondens värde sjunka med 5 %. För varje, € 100, i fondandelar, värderas det sedan till € 95. Risken för en sådan kredithändelse är mycket låg.
Nej, i Nederländerna kan värdepappersföretag inte hålla pengar för kundens räkning. Därför har penningmarknadsfondstrukturen upprättats.
Det finns inga kostnader förknippade med köp eller försäljning av andelar i penningmarknadsfonderna. Förvaltningsavgiften för FundShare penningmarknadsfonder är 0,09 % per år. Dessa kostnader ingår i fondavkastningen. DEGIRO har beslutat att kompensera för en negativ avkastning till följd av förvaltningskostnader och negativa marknadsräntor på en icke-obligatorisk grund. Se 'Villkor för räntekompensation vid negativa marknadsräntor för FundShare penningmarknadsfond' för mer information.

För många kunder kommer marknadsräntan för lokal valuta vara negativ. Vi vill förhindra att våra kunder påverkas av den negativa räntan så mycket som möjligt. Därför har vi beslutat att delvis, på en icke-bindande basis, kompensera den negativa avkastningen i fonderna till följd av ränte- och förvaltningskostnader.

Det är möjligt att värdet på penningmarknadsfonderna minskar till följd av förluster som uppstått på grund av en investering som gjorts av fonden. Detta kan inträffa om exempelvis den nederländska eller tyska staten oväntat inte längre kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. I så fall kommer DEGIRO inte erbjuda någon kompensation för de förluster som uppkommit. Denna risk är dock väldigt liten.

Kompensationen är helt icke-bindande, skapar inga rättigheter och förpliktar inte DEGIRO att följa samma tillvägagångssätt i framtiden. DEGIRO betalar ut denna kompensation med anledning av kommersiella skäl och förbehåller sig rätten att upphäva denna kompensation. DEGIRO kommer informera dig i förväg om sådana förändringar.

DEGIRO kompenserar endast delvis för FundShare SEK penningmarknadsfond. För mer information om kompensationspolicyn, vänligen klicka här.

Denna sida tillhandahålls på flera språk. Den engelska versionen av sidan hittas här.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.