DEGIRO och Likvider

Under 2018 träder en ny lagstiftning i kraft avseende penningmarknadsfonder (Cash Fund).
På grund av detta vill vi ge mer information samt en mer ingående förklaring om detta och vilka förändringar detta medför.

Ny lagstifning

På grund av ny lagstiftning för penningmarknadsfonder kommer alla Cashfunds att vara bundna av strängare regler. Dessutom har fondförvaltaren valt att låta flera Cashfund bli klassifierad som 'godkänd penningmarknadsfond'. Detta kommer att gälla för FundShare EUR Cash Fund, FundShare USD Cash Fund och FundShare GBP Cash Fund. De är striktare samt säkrare investeringspolicies som träder i kraft för fonderna. Det innebär att löptiden för dessa obligationer kommer att bli kortare samt inneha ett ännu högre kreditbetyg.

Penningmarknadsfonder

DEGIRO anser att det är viktigt att kunderna förstår hur strukturen för penningmarknadsfonderna fungerar. DEGIRO är inte en bank utan ett värdepappersföretag. I Nederländerna får värdepappersföretag inte hålla pengar för kundens räkning. Därav, när du blev kund hos DEGIRO gav du en löpandeorder att investera pengarna i penningmarknadsfonder (FundShare Cash Funds). Därför håller du inte pengar hos DEGIRO. För varje valuta som finns tillgänglig i WebTrader finns det också en separat penningmarknadsfond för. Målet med penningmarknadsfondern är att realisera en avkastning som är lika med marknadsräntan med en så låg risk som möjligt. Som en extra fördel av den låga risken är att dina andelar i penningmarknadsfonderna, precis som övriga investeringar, hålls strikt skilda från DEGIROs egna tillgångar.

Penningmarknadsfonder används ofta av institutionella investerare, såsom pensionsfonder, för att hålla stora belopp i säkert förvar. Ungefär 1 biljon euro hålls för närvarande i penningmarknadsfonder runtom i Europa. Via DEGIRO investeras nästan 1 miljard euro i penningmarknadsfonder. (Källa)

Professionell Struktur

DEGIRO grundades ursprungligen som en mäklare för institutionella investerare som kräver en hög grad av säkerhet. DEGIROs struktur, inklusive penningmarknadsfonderna, har upprättats för att uppfylla dessa krav och har varit oförändrad sedan start. Privata investerare använder samma struktur där finansiella instrument, inklusive deltagande i penningmarknadsfonderna, är strikt åtskilda från DEGIROs egna tillgångarna. Detta görs genom att placera kundens finansiella instrument i separata depåenheter. När det gäller andelarna i penningmarknadsfonderna hålls dessa separat, och direkt i ditt egna namn. Kundernas tillgångar är på såvis inte exponerade för risker hos DEGIRO. Därför, i motsats till banker erbjuder DEGIRO ingen insättningisgarati för att skydda investerare mot en eventuell konkurs hos deras tjänsteleverantörer

"Målet med penningmarknadsfonderna är att realisera en avkastning som är lika med marknadsräntan med en så låg risk som möjligt."

Förvaltning av FundShare penningmarknadsfonderna

Fondförvaltaren som hanterar FundShare Cashfunds, säkerställer att strikta krav efterföljs. För förvaltningen av de godkänd penningmarknadsfonderna utgår en förvaltningsavgift om 0,09 % per år. Det betyder att årligen för varje, 100 euro i penningmarknadsfonden, betalas nio cent i förvaltningskostnader till fondförvaltaren. Dessa kostnader ingår i fondens avkastning och tas ej ut separat. En negativ fondavkastning som följd av de nuvarande marknadsräntorna och förvaltningsavgiften kompenseras för närvarande på en icke-obligatorisk grund av DEGIRO, varigenom kompensationen inte skapar några lagliga rättigheter eller skyldigheter. Se "vilka kostnader är relaterade till penningmarknadsfonderna?" För mer information.

Strikt investeringspolicy

Under 2018 träder ny lagstiftning i kraft avseende penningmarknadsfonder. Strängare regler gäller för alla FundShare Cashfunds. Fonderna kommer om möjligt, kvalificeras som en godkänd penningmarknadsfond. Det här är till exempel fallet för EUR Cash Fund, USD Cash Fund och GBP Cash Fund. De strängaste och säkraste investeringspolicies gäller för de godkänd penningmarknadsfondna. Inom en godkänd penningmarknadsfond kommer det att uteslutande investeras i obligationer denominerade i fondens aktuella valuta, till exempel euroobligationer för Eur Cash Fund. Obligationerna i portföljen har en genomsnittlig löptid på mindre än 60 dagar. Till följd av detta är marknad- och kreditriskerna begränsade på lång sikt.

EUR Cashfund investeras endast i statsobligationer. Dessa kan variera från tyska, nederländska, franska, österrikiska och finska staten. Endast dessa länder är berättigade på grund av deras höga kreditbetyg. USD och GBP Cashfunds kan investera i både stats- och företagsobligationer. Kreditvärdigheten för dessa obligationer måste alltid vara minst AA+ eller AAA. Dessa är de bästa möjliga betygen. För att begränsa kreditrisken mot en motpart i företagsobligationer investeras max 10 % av fondens tillgångar hos en emittent. När det gäller statsobligationer investeras högst 35 % per stat och även max 30 % i en obligation.

Obligatoriska obligationer som en godkänd penningmarknadsfond behöver investera i för att uppfylla de strängaste kriterierna är inte alltid tillgängliga i varje valuta. Därför kan inte alla fonder kvalificeras som godkänd penningmarknadsfonder. För de andra fonderna gäller dock strikta investeringskrav.

Vänligen klicka här för att se investeringspolicy per fond:

Godkänd penningmarknadsfond

Kort löptid

En godkänd penningmarknadsfond har en kort genomsnittlig löptid på 60 dagar. Det innebär att obligationer i portföljen återbetalas i genomsnitt inom 60 dagar. Detta minskar kreditrisken.

En likvida portfölj

En godkänd penningmarknadsfond investerar i likvida obligationer, vilket innebär att de är lätt tillgängliga för handel och kan därför snabbt omvandlas till likvider.

En kvalitativ portfölj

Emittenternas kreditvärdighet övervakas löpande, vilket begränsar risken för sänkta kreditbetyg. Om kreditbetygn försämras, får penningmarknadsfond inte längre investera i den berörda obligationen.

En diversifierad portfölj

Fondens tillgångar i en godkänd penningmarknadsfond kommer aldrig att placeras hos en enda emittent. Desto större spridning av fondernas tillgångar, desto mindre effekt kommer en betalningsbelasting att ha på fondens totala tillgångar. Den maximala exponeringen hos en enmittent är är 10 % eller 35 % om det är en stat.

Risk

Fondernas huvudmål är att minimera risken. Med den strikta investeringspolicyn är risken mycket låg. Enligt fondens prospekt, är risken en (1), på en skala mellan 1 till 7.

För mer information om risker och riskindikatorn som bestäms av förvaltaren hänvisar vi till de informationsdokument som har utarbetas av förvaltaren: prospektet och faktablad (KIID).

Risicometer

Observera: förluster som orsakas av dessa risker kommer inte att kompenseras av DEGIRO. Om du investerar, löper du en finansiell risk. Värdet på dina investeringar kan fluktuera. Resultat som uppnåtts i det förflutna är ingen garantie för framtiden.

 

Nedladdningsbara filer:

Godkänd penningmarknadsfond Positionsöversikt Faktablad (KIID) Prospekt
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
Penningmarknadsfonder
CHF Link Link Link
PLN Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
CZK Link Link Link
Risicometer

Observera: förluster som orsakas av dessa risker kommer inte att kompenseras av DEGIRO. Om du investerar, löper du en finansiell risk. Värdet på dina investeringar kan fluktuera. Resultat som uppnåtts i det förflutna är ingen garantie för framtiden.

Kostnader och avkastning för FundShare penningsmarknadsfonder

För närvarande är marknadsräntan för kortfristiga euroobligationer negativ. Som ett resultat uppnår Cashfund EUR för närvarande ett negativt resultat.

Årligen debiteras 0,09 % av fondens tillgångar som förvaltningskostnader för de godkänd penningmarknadsfonderna. Dessa kostnader ingår i fondavkastningen.

Även om positiv avkastning på dina investering tillhör dig, kommer en negativ avkastning till följd av nuvarande ränta och fondskostnad kompenseras för närvarande av DEGIRO på icke-obligatorisk grund. Klicka för mer information. Fonderna har inga instättnings eller uttagsavgifter.

Nedan följer en allmän översikt över situationen för varje Cash Fund, per 27 mars 2018;

Godkänd penningmarknadsfonder Nuvarande ränta Kompensation
EUR Negativ Ja
USD Positiv N/A
GBP Positiv N/A
Penningmarknadsfonder
CHF Negativ Ja
PLN Positiv N/A
SEK Negativ Ja
NOK Negativ Ja
HUF Negativ Ja
DKK Negativ Ja
CZK Negativ Ja

Observera: ersättning gäller endast för negativ avkastning till följd av negativa ränte- och förvaltningskostnader. Förlust som drabbats på grund av en investering som gjorts av fonden kommer inte att kompenseras av DEGIRO. Denna risk är låg.

Eonia ränta

cashfund

Transparens

Nya europeiska lagar och förordningar kräver att företag som tillhandahåller finansiella tjänster blir mer transparenta. DEGIRO är glada över att samarbeta mot detta. Därför har vi anpassat hur du ser dina andelar i Cashfund i WebTrader. På detta vis kan du se värdet av ditt deltagande i jämförelse med föregående dag.

Juridisk information

FundShare penningmarknadsfond är en delfond inom fondens huvudfond [fond]. Penningmarknadsfonden är registrerad hos, och övervakas av, den holländska finansinspektionen (AFM). För ytterligare information kan du ladda ner faktabladet eller prospektet. här.

Eonia ränta

cashfund

Frågor

I princip, om en sådan kredithändelse sker på ett lån utan säkerhet, kan hela beloppet som investerats hos den utfärdande institutionen förloras. Om fondens tillgångar exponeras med 5 % för en sådan kredithändelse, kan fondens värde sjunka med 5 %. För varje, 100 euro, i fondandelar, värderas sedan till 95 euro. Risken för en sådan kredithändelse är mycket låg.
Nej, i Nederländerna kan värdepappersföretag inte hålla pengar för kundens räkning. Därför har penningmarknadsfondstrukturen upprättats.
Det finns inga kostnader förknippade med köp eller försäljning av andelar i fonderna. Förvaltningsavgiften för FundShare godkänd penningmarknadsfonder är 0,09 % per år. Dessa kostnader ingår i fondavkastningen. DEGIRO har beslutat att kompensera för en negativ avkastning till följd av förvaltningskostnader och negativa marknadsräntor på en icke-obligatorisk grund. Se 'Villkor för räntekompensation vid negativa marknadsräntor för FundShare penningmarknadsfond' för mer information.

För många kunder kommer marknadsräntan för lokal valuta vara negativ. Vi vill förhindra att våra kunder påverkas av den negativa räntan. Därför har vi beslutat att kompensera den negativa avkastningen i fonderna på en icke-obligatorisk grund till följd av ränte- och förvaltningskostnaderna.

Det är möjligt att värdet på fonderna faller till följd av förluster som uppstått på grund av en investering som gjorts av fonden. Detta kan inträffa om exempelvis den nederländska eller tyska staten oväntat inte längre kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. I så fall kommer DEGIRO inte erbjuda någon ersättning för de förluster som uppkommit. Denna risk är väldigt liten.

Ersättningen är helt icke-bindande och skapar inga rättigheter och förpliktar inte DEGIRO att följa samma tillvägagångssätt i framtiden. DEGIRO betalar ut denna ersättning på grund av kommersiella överväganden. DEGIRO förbehåller sig rätten att upphäva denna ersättning. DEGIRO kommer informerar dig om detta i godtid.

Fram till nyligen ingår ersättningen i fondavkastningen. Detta kommer att ändras på för de godkänd penningmarknadsfonderna, för vilka du direkt kommer att få ersättning ifrån. Snart kan du se beloppet som en separat rad i WebTradern. Detta ger insikt om realiserad avkastningen från penningmarknadsfonden. Ditt tillgängliga saldo i webtrader förblir oförändrat.

Nedan hittar du en översikt som informerar om huruvida det finns en negativ ränta och ersättning per tillgänglig penningmarknadsfond.

Godkänd penningmarknadsfond Nuvarande ränta Kompensation
EUR Negativ Ja
USD Positiv N/a
GBP Positiv N/a
Penningmarknadsfond
CHF Negativ Ja
PLN Positiv N/a
SEK Negativ Ja
NOK Negativ Ja
HUF Negativ Ja
DKK Negativ Ja
CZK Negativ Ja
Som en bekvämligheten för våra kunder tillhandahåller DEGIRO denna sida på flera språk. I händelse av konflikt kommer den engelska versionen av sidan hittas här att vara den ledande versionen.

Börja investera inom ett par minuter.

Börja inom ett par minuter.

  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.
  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.

SAMARBETSPARTNERS