Är mina pengar säkra hos DEGIRO?

Dina pengar mottas hos DEGIRO av en separat stiftelse.
Om du inte direkt investerar dina pengar kommer de automatiskt investeras i FundShare Fund Managements kvalificerade penningmarknadsfonder.
Detta görs via den stående order du godkänner under registreringsprocessen.

Penningmarknadsfonder.

DEGIRO anser att det är viktigt att kunderna förstår hur strukturen för penningmarknadsfonderna fungerar. I Nederländerna får inte värdepappersföretag hålla pengar för kundens räkning, och eftersom DEGIRO är ett värdepappersföretag och inte en bank, omfattas även DEGIRO av denna begränsning. Därav ger du DEGIRO en stående order att investera dina pengar i penningmarknadsfonder (FundShare Cash Funds) när du registrerar dig. De penningmarknadsfonder som DEGIRO har tillgängliga är alla kvalificerade penningmarknadsfonder. För varje valuta som finns tillgänglig i WebTradern finns också en separat penningmarknadsfond tillgänglig.

Förvaltningskostnaderna för dessa fonder är inkluderade i fondens avkastning. På grund av låga räntor för vissa valutor är avkastningen för den relevanta penningmarknadsfonden negativ. Den negativa avkastningen som resultat av de låga räntorna och förvaltningsavgifter kommer ersättas av DEGIRO tillsvidare.

Ett av målen för kvalificerade penningmarknadsfonder är att realisera en avkastning som är lika med marknadsräntan med så låg risk som möjligt. En ytterligare fördel förutom den låga risken är att ditt deltagande i kvalificerad penningmarknadsfond, precis som dina andra investeringar, hålls strikt separerad från DEGIROs tillgångar.

Penningmarknadsfonder används ofta av institutionella investerare, såsom pensionsfonder, för att hålla stora belopp i säkert förvar. Ungefär € 1 biljon hålls för närvarande i penningmarknadsfonder runtom i Europa. Via DEGIRO investeras nästan € 1 miljard i penningmarknadsfonder. (Källa)

"Målet med penningmarknadsfonderna är att realisera en avkastning som är lika med marknadsräntan med en så låg risk som möjligt."

Emittent för fonder.

FundShares penningmarknadsfonder förvaltas av FundShare Fund Management, ett systerbolag till DEGIRO. FundShare Fund Management förvaltar penningmarknadsfonder i EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, och DKK. Alla dessa fonder är kvalificerade penningmarknadsfonder, vilket betyder att fonderna måste uppfylla strikta krav.

Vänligen klicka här för att se investeringspolicy per fond.

Kvalificerad penningmarknadsfond.

Kort löptid

En kvalificerad penningmarknadsfond har en genomsnittlig löptid på 60 dagar. Det innebär att obligationer i portföljen återbetalas i genomsnitt inom 60 dagar vilket minskar kreditrisken. Till exempel är det otroligt att holländska staten inte längre kommer kunna uppfylla sina skyldigheter inom 60 dagar.

En likvid portfölj

En kvalificerad penningmarknadsfond investerar i likvida obligationer, vilket innebär att de är lättillgängliga för handel och kan därför snabbt omvandlas till likvider.

En kvalitativ portfölj

Obligationerna som en kvalificerad penningmarknadsfond investerar i måste vara av hög kvalitet med en kreditvärdighet på minst AA+ eller AAA, så som österrikiska, tyska, franska, finska eller holländska statsobligationer. Emittenternas kreditvärdighet övervakas löpande, vilket begränsar risken för sänkta kreditbetyg. Om kreditbetygen försämras får penningmarknadsfonden inte längre investera i den berörda obligationen.

Risk.

Fondernas huvudmål är att minimera risken. Med den strikta investeringspolicyn är risken mycket låg. Enligt fondens prospekt, är risken en (1), på en skala mellan 1 till 7.

För mer information om risker och riskindikatorn som bestäms av fondförvaltaren hänvisar vi till de informationsdokument som har utarbetas av fondförvaltaren: prospektet och faktablad (KIID).

Risicometer

Observera: förluster som orsakas av dessa risker kommer inte att kompenseras av DEGIRO. Om du investerar tar du på dig finansiell risk. Värdet på dina investeringar kan fluktuera. Resultat som uppnåtts i det förflutna är ingen garanti för framtiden.

 

Nedladdningsbara filer:

Kvalificerad penningmarknadsfond Positionsöversikt Faktablad (KIID) Prospekt
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
CHF Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
Risicometer

Observera: förluster som orsakas av dessa risker kommer inte att kompenseras av DEGIRO. Om du investerar tar du på dig du en finansiell risk. Värdet på dina investeringar kan fluktuera. Resultat som uppnåtts i det förflutna är ingen garanti för framtiden.

Kostnader och avkastning för FundShare penningsmarknadsfonder.

För närvarande är marknadsräntan för kortfristiga euroobligationer negativ. Som ett resultat uppnår Cashfund EUR för närvarande ett negativt resultat. Till höger framgår den historiska utvecklingen av Eonia.

Årligen debiteras 0,09 % av fondens tillgångar som förvaltningskostnader för de godkänd penningmarknadsfonderna. Dessa kostnader ingår i fondavkastningen.

Även om positiv avkastning på dina investering tillhör dig, kommer en negativ avkastning till följd av nuvarande ränta och fondskostnad kompenseras för närvarande av DEGIRO på icke-obligatorisk grund. Klicka för mer information. De kvalificerade penningmarknadsfonderna tillgängliga på DEGIRO har inga insättnings- eller uttagsavgifter.

Nedan följer en allmän översikt över situationen för varje Cash Fund, per slutet av september 2018;

Viktigt: per 15 november 2019 kommer vi delvis att sluta med kompensationen, för mer info tryck här.

Kvalificerade penningmarknadsfonder Nuvarande ränta Kompensation
EUR Negativ Ja
USD Positiv N/A
GBP Positiv N/A
CHF Negativ Ja
SEK Negativ Ja
NOK Positiv N/A
DKK Negativ Ja

Observera: ersättning gäller endast för negativ avkastning till följd av negativa ränte- och förvaltningskostnader. Förlust som drabbats på grund av en investering som gjorts av fonden kommer inte att kompenseras av DEGIRO. Denna risk är låg.

Eonia ränta

cashfund

Eonia ränta

cashfund

Frågor.

Om en sådan kredithändelse sker på ett lån utan säkerhet, kan hela beloppet som investerats hos den utfärdande institutionen förloras. Om fondens tillgångar exponeras med 5 % för en sådan kredithändelse, kan fondens värde sjunka med 5 %. För varje, € 100, i fondandelar, värderas sedan till € 95. Risken för en sådan kredithändelse är mycket låg.
Nej, i Nederländerna kan värdepappersföretag inte hålla pengar för kundens räkning. Därför har penningmarknadsfondstrukturen upprättats.
Det finns inga kostnader förknippade med köp eller försäljning av andelar i penningmarknadsfonderna. Förvaltningsavgiften för FundShare kvalificerad penningmarknadsfonder är 0,09 % per år. Dessa kostnader ingår i fondavkastningen. DEGIRO har beslutat att kompensera för en negativ avkastning till följd av förvaltningskostnader och negativa marknadsräntor på en icke-obligatorisk grund. Se 'Villkor för räntekompensation vid negativa marknadsräntor för FundShare penningmarknadsfond' för mer information.

För många kunder kommer marknadsräntan för lokal valuta vara negativ. Vi vill förhindra att våra kunder påverkas av den negativa räntan. Därför har vi beslutat att kompensera den negativa avkastningen i fonderna på en icke-obligatorisk grund till följd av ränte- och förvaltningskostnaderna.

Det är möjligt att värdet på penningmarknadsfonderna faller till följd av förluster som uppstått på grund av en investering som gjorts av fonden. Detta kan inträffa om exempelvis den nederländska eller tyska staten oväntat inte längre kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. I så fall kommer DEGIRO inte erbjuda någon ersättning för de förluster som uppkommit. Denna risk är väldigt liten.

Kompensationen är helt icke-bindande och skapar inga rättigheter och förpliktar inte DEGIRO att följa samma tillvägagångssätt i framtiden. DEGIRO betalar ut denna ersättning på grund av kommersiella överväganden. DEGIRO förbehåller sig rätten att upphäva denna ersättning. DEGIRO kommer informerar dig om detta i godtid. Kompensationen betalas ut direkt till dig kvartalsvis.

Vigtigt: per 15. November 2019 vil vi delvist stoppe kompensationen, for mere information se her.

Kompensationen av den negativa avkastningen i Penningmarknadsfonderna är kostsam. På grund av sjunkande räntor och ökat antal kunder, fortsätter dessa kostnader att stiga. Detta gör det svårare att erbjuda en högkvalitativ produkt till ett lågt pris.

I och med det ovanstående kommer förändringar genomföras i vår policy för kompensation per den 15e november i år:

  • Kompensationen kommer enbart erbjudas för de behållningar i SEK PMF upp till 25,000.00 SEK. Om du betalat motsvarande 3,500.00 SEK eller mer i courtage under en 60-dagars period kommer en gräns om motsvarande 1,000,000.00 SEK tillämpas för dig. Det debiterade courtaget kommer kontrolleras månadsvis.
  • Du kommer enbart få kompensation på behållningar i din basvaluta, vilken är SEK för svenska konton.
Som en bekvämligheten för våra kunder tillhandahåller DEGIRO denna sida på flera språk. I händelse av konflikt kommer den engelska versionen av sidan hittas här att vara den ledande versionen.
Börja investera idag.
Börja investera idag.
  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.
  • Otroligt låga avgifter.
  • Omfattande verktyg, funktioner och service.
  • Globalt. Närsomhelst & varsomhelst.
  • Säker struktur.

SAMARBETSPARTNERS

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.