Säkert och tillförlitligt

DEGIRO ser till att alla dina investeringar hålls säkra. Dina investeringar (inklusive pengarna som investerats i penningmarknadsfonderna) hålls separat från DEGIROs verksamhet.

Vår struktur

Ifall DEGIRO hamnar på obestånd kommer dina investeringar inte att ingå i konkursboet för DEGIROs borgenärer.

Balansräkning

-

-

-

Segregerat

Aktier & obligationer

Penningmarknadsf-
onder
Penningmarknadsfonder

Derivat

Balansräkning

Segregerat

-

Aktier & obligationer

-

Penningmarknadsf-
onder
Penningmarknadsfonder

-

Derivat

Tillgångssegregering

På DEGIRO kan du känna dig trygg i att dina investeringar hålls i säkert. DEGIRO använder en separat juridisk enhet (SPV) vars syfte är att förvalta dina tillgångar. Detta innebär att de hålls åtskilda från DEGIROs tillgångar. SPVs enda uppgift är att administrera och skydda dina investeringar. Enligt lag kan den inte utföra någon kommersiell verksamhet. I fall något skulle hända med DEGIRO kommer dina investeringar inte att ingå i konkursboet för DEGIROs borgenärer, utan kommer att förbli i förvaring i SPV som kommer hålla dina tillgångar hos tredje parter. När det är möjligt eller laga krav kommer DEGIRO kräva att dessa tredje parter tillhandahåller tillgångssegregering för att skydda DEGIROs investeringar mot deras konkurs. Regler för tillgångssegregering är olika i alla länder (både inom EU och utanför EU). Om det inte finns någon tillgångssegregering i förhållande till en tredje part i förvaltningskedjan kan de finansiella instrument som innehas hos den tredje parten gå förlorade i händelse av den partens konkurs. För mer information, se YIT - Investeringstjänster.

Penningmarknadsfond

DEGIRO är ett investeringsföretag som till skillnad från en bank inte får använda likvider de håller för kundens räkning till egna affärsändamål, som exempelvis lån till tredje part eller andra investeringar. Eftersom detta innebär en risk finns insättningsgarantin tillgänglig för banker.

Eftersom DEGIRO inte är en bank, är det inte tillåtet att hålla kunders likvida medel i den egna balansräkningen. Därmed har du inte kontanta medel hos DEGIRO. De kontanta medel som förs över till ditt DEGIRO-konto, vid t.ex insättning eller försäljning av aktier, investeras omedelbart i en penningmarknadsfond.

Penningmarknadsfonder är investeringsfonder med mycket låg risk och en målsättning att uppnå en avkastning som motsvarar reporäntan för den berörda valutan. Precis som med andra investeringar kan värdet i dessa fonder variera. Om du inte vill investera i en penningmarknadsfond kan du investera i någon annan finansiell produkt, eller så kan du begära att DEGIRO bokar likviderna till ditt registrerade bankkonto. Alla tillgångar i penningmarknandsfonden hålls separerade från emittenten och är därmed ej utsatta för någon risk ifall DEGIRO eller emittenten hamnar på obestånd. För mer information kan du klicka här.

Utlåning av tillgångar

När du blir kund hos DEGIRO ger du DEGIRO rätten att låna ut dina värdepapper. Detta görs för att kunna underlätta möjligheten att öppna korta postitioner; "Debetkapital". Riskerna för utlåning av värdepapper hanteras på följande vis:

- DEGIRO är motparten (alltså inte den lånande parten) och garanterar därför att de lånade tillgångarna i rätt tid kommer tillbaka med sitt eget kapital.

- DEGIRO kräver säkerhet från låntagaren. Detta tillhandahålls genom den pantsättningsrätt som DEGIRO har på den kundens balans och de lånade tillgångarna ingår i den kontinuerliga riskövervakningen av DEGIRO.

- Finansiell skada för en kund vars tillgångar som lånats ut uppstår därför endast i det ögonblick då både låntagaren och DEGIRO inte längre har möjlighet att uppfylla sina skyldigheter (dvs har försatts i konkurs) och tillgångens värde har sjunkit eller värdet på utlånade värdepapper har ökat. Skadans storlek är begränsad till skillnaden av värdet mellan lånade värdepapper och säkerheten som låntagaren ställer.

Investerarskydd för investerare

Hos DEGIRO är kunders tillgångar förvarade i separata juridiska enheter och därmed skyddade mot DEGIROs insolvens. I det osannolika fallet att de segregerade tillgångarna inte kan retuneras till kunder, faller tillgångar under det tyska investerarskyddet som kompenserar förlust av icke-retunerade tillgångar upp till 90% (högst 20 000 EUR) händelsen.

Dessutom kommer alla likvida medel som deponeras på ett Likvidkonto hos flatexDEGIRO Bank AG att skyddas upp till ett belopp om 100 000 EUR enligt den tyska insättningsgarantin.

Information om det tyska investerarskyddet och insättningsgarantin finns på engelska på den tyska finansiella tillsynsmyndighetens (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hemsida här.

Vem utövar tillsyn över DEGIRO?

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, även kallat DEGIRO, är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. Som en tyskreglerad bank övervakas flatexDEGIRO Bank AG främst av den tyska finansiella tillsynsmyndigheten, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). BaFin är den tyska motsvarigheten till den nederländska tillsynsmyndigheten för finansmarknader (AFM). Dessutom faller flatexDEGIRO Bank AG under indirekt tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB). I Nederländerna har den nederländska centralbanken (DNB) i uppdrag att utöva kontroll av DEGIRO och vi är föremål för tillsyn av AFM. Vår registrering i DNBs offentliga register kan ses här.

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.