Säkert och tillförlitligt

DEGIRO ser till att alla dina investeringar hålls säkra. Dina investeringar (inklusive pengarna som investerats i penningmarknadsfonderna) hålls separat från DEGIROs verksamhet.

Vår struktur

Ifall DEGIRO hamnar på obestånd kommer dina investeringar inte att ingå i konkursboet för DEGIROs borgenärer.

Balansräkning

-

-

-

Segregerat

Aktier & obligationer

Penningmarknadsf-
onder
Penningmarknadsfonder

Derivat

Balansräkning

Segregerat

-

Aktier & obligationer

-

Penningmarknadsf-
onder
Penningmarknadsfonder

-

Derivat

Tillgångssegregering

På DEGIRO kan du känna dig trygg i att dina investeringar hålls i säkert. DEGIRO använder en separat juridisk enhet (SPV) vars syfte är att förvalta dina tillgångar. Detta innebär att de hålls åtskilda från DEGIRO:s tillgångar. SPV:s enda uppgift är att administrera och skydda dina investeringar. Enligt lag kan den inte utföra någon kommersiell verksamhet. I fall något skulle hända med DEGIRO kommer dina investeringar inte att ingå i konkursboet för DEGIRO:s borgenärer, utan kommer att förbli i förvaring i SPV som kommer hålla dina tillgångar hos tredje parter. När det är möjligt eller laga krav kommer DEGIRO kräva att dessa tredje parter tillhandahåller tillgångssegregering för att skydda DEGIROs investeringar mot deras konkurs. Regler för tillgångssegregering är olika i alla länder (både inom EU och utanför EU). Om det inte finns någon tillgångssegregering i förhållande till en tredje part i förvaltningskedjan kan de finansiella instrument som innehas hos den tredje parten gå förlorade i händelse av den partens konkurs. För mer information, se YIT - Investeringstjänster.

Penningmarknadsfond

DEGIRO är inte en bank utan ett investeringsföretag. En bank är tillåten att använda pengar de håller för kundens räkning till egna affärsändamål, som exempelvis lån till tredje part eller andra investeringar. Eftersom detta innebär en risk finns insättningsgarantin tillgänglig för banker.

Degiro är ingen bank vilket innebär att det inte är tillåtet att hålla kunderns likvida medel i dess egna balansräkning för dess egna investeringar.

Därmed har du inte kontanta medel hos Degiro. De kontanta medel som förs över till ditt DEGIRO-konto, vid t.ex insättning eller försäljning av aktier, investeras omedelbart i en Penningmarknadsfond.

Penningmarknadsfonder är investeringsfonder med mycket låg risk och en målsättning att uppnå en avkastning som motsvarar reporäntan för den berörda valutan.
Precis som med andra investeringar kan värdet i dessa fonder variera. Om du inte vill investera i en penningmarknadsfond kan du investera i någon annan finansiell produkt, eller så kan du begära att Degiro bokar likviderna till ditt registrerade bankkonto.
Alla tillgångar i Penningmarknandsfonden hålls separerade från emittenten och är därmed ej utsatta för någon risk ifall Degiro eller emittenten hamnar på obestånd. För mer information kan du klicka här.

Utlåning av tillgångar

När du blir kund till DEGIRO ger du DEGIRO rätten att låna ut dina värdepapper. Detta görs för att kunna underlätta möjligheten att öppna korta postitioner; "Debetkapital". Riskerna för utlåning av värdepapper hanteras på följande vis:

- DEGIRO är motparten (alltså inte den lånande parten) och garanterar därför att de lånade tillgångarna i rätt tid kommer tillbaka med sitt eget kapital.

- DEGIRO kräver säkerhet från låntagaren. Detta tillhandahålls genom den pantsättningsrätt som DEGIRO har på den klientens balans och de lånade tillgångarna ingår i den kontinuerliga riskövervakningen av DEGIRO.

- Finansiell skada för en klient vars tillgångar som lånats ut uppstår därför endast i det ögonblick då både låntagaren och DEGIRO inte längre har möjlighet att uppfylla sina skyldigheter (dvs. Har försatts i konkurs) och tillgångens värde har sjunkit eller värdet på utlånade värdepapper har ökat. Skadans storlek är begränsad till skillnaden av värdet mellan lånade värdepapper och säkerheten som låntagaren ställer.

Investerarskydd för investerare.

Det nederländska investerarskyddet (Beleggerscompensatiestelsel) är tillämpat eftersom DEGIRO är ett värdepappersföretag som är auktoriserat av den den holländska finansinspektionen (AFM) att tillhandahålla investeringstjänster.

Information om det nederländska investerarskyddet finns på engelska hos De Nederlandsche Banks (den holländska centralbanken) hemsida här.

Vem utövar tillsyn över DEGIRO?

DEGIRO är ett värdepappersföretag och övervakas som ett sådant av AFM (den holländska finansinspektionen) och DNB (den holländska centralbanken).

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.