Säkert och tillförlitligt

DEGIRO ser till att alla dina investeringar hålls säkra. Dina investeringar (inklusive pengarna som investerats i penningmarknadsfonderna) hålls separat från DEGIROs verksamhet.

Tillgångssegregering

På DEGIRO kan du känna dig trygg i att dina investeringar hålls i säkert. DEGIRO använder en separat juridisk enhet (SPV) vars syfte är att förvalta dina tillgångar. Detta innebär att de hålls åtskilda från DEGIROs tillgångar. SPVs enda uppgift är att administrera och skydda dina investeringar. Enligt lag kan den inte utföra någon kommersiell verksamhet. I fall något skulle hända med DEGIRO kommer dina investeringar inte att ingå i konkursboet för DEGIROs borgenärer, utan kommer att förbli i förvaring i SPV som kommer hålla dina tillgångar hos tredje parter. När det är möjligt eller laga krav kommer DEGIRO kräva att dessa tredje parter tillhandahåller tillgångssegregering för att skydda DEGIROs investeringar mot deras konkurs. Regler för tillgångssegregering är olika i alla länder (både inom EU och utanför EU). Om det inte finns någon tillgångssegregering i förhållande till en tredje part i förvaltningskedjan kan de finansiella instrument som innehas hos den tredje parten gå förlorade i händelse av den partens konkurs. För mer information, se YIT - Investeringstjänster.

Penningmarknadsfond

DEGIRO är ett investeringsföretag som till skillnad från en bank inte får använda likvider de håller för kundens räkning till egna affärsändamål, som exempelvis lån till tredje part eller andra investeringar. Eftersom detta innebär en risk finns insättningsgarantin tillgänglig för banker.

Eftersom DEGIRO inte är en bank, är det inte tillåtet att hålla kunders likvida medel i den egna balansräkningen. Därmed har du inte kontanta medel hos DEGIRO. De kontanta medel som förs över till ditt DEGIRO-konto, vid t.ex insättning eller försäljning av aktier, investeras omedelbart i en penningmarknadsfond.

Penningmarknadsfonder är investeringsfonder med mycket låg risk och en målsättning att uppnå en avkastning som motsvarar reporäntan för den berörda valutan. Precis som med andra investeringar kan värdet i dessa fonder variera. Om du inte vill investera i en penningmarknadsfond kan du investera i någon annan finansiell produkt, eller så kan du begära att DEGIRO bokar likviderna till ditt registrerade bankkonto. Alla tillgångar i penningmarknandsfonden hålls separerade från emittenten och är därmed ej utsatta för någon risk ifall DEGIRO eller emittenten hamnar på obestånd. För mer information kan du klicka här.

Utlåning av tillgångar

När du blir kund hos DEGIRO ger du DEGIRO rätten att låna ut dina värdepapper. Detta görs för att kunna underlätta möjligheten att öppna korta postitioner; "Debetkapital". Riskerna för utlåning av värdepapper hanteras på följande vis:

- DEGIRO är motparten (alltså inte den lånande parten) och garanterar därför att de lånade tillgångarna i rätt tid kommer tillbaka med sitt eget kapital.

- DEGIRO kräver säkerhet från låntagaren. Detta tillhandahålls genom den pantsättningsrätt som DEGIRO har på den kundens balans och de lånade tillgångarna ingår i den kontinuerliga riskövervakningen av DEGIRO.

- Finansiell skada för en kund vars tillgångar som lånats ut uppstår därför endast i det ögonblick då både låntagaren och DEGIRO inte längre har möjlighet att uppfylla sina skyldigheter (dvs har försatts i konkurs) och tillgångens värde har sjunkit eller värdet på utlånade värdepapper har ökat. Skadans storlek är begränsad till skillnaden av värdet mellan lånade värdepapper och säkerheten som låntagaren ställer.

Investerarskydd för investerare

Hos DEGIRO är kunders tillgångar förvarade i separata juridiska enheter och därmed skyddade mot DEGIROs insolvens. I det osannolika fallet att de segregerade tillgångarna inte kan retuneras till kunder, faller tillgångar under det tyska investerarskyddet som kompenserar förlust av icke-retunerade tillgångar upp till 90% (högst 20 000 EUR) händelsen.

Dessutom kommer alla likvida medel som deponeras på ett Likvidkonto hos flatexDEGIRO Bank AG att skyddas upp till ett belopp om 100 000 EUR enligt den tyska insättningsgarantin.

Information om det tyska investerarskyddet och insättningsgarantin finns på engelska på den tyska finansiella tillsynsmyndighetens (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hemsida här.

Vem utövar tillsyn över DEGIRO?

FlatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som drivs under namnet DEGIRO, är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas i första hand av den tyska federala finansinspektionen (BaFin). I Nederländerna omfattas flatexDEGIRO Bank Dutch Branch av DNB:s integritetstillsyn och AFM:s tillsyn.

Börja investera idag.

Upptäck varför över 2 miljoner kunder valt vår plattform.

Skapa ett gratis konto nu

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Logo

Villkor för erbjudandet om 1000kr i transaktionsavgifter

Om du aktiverar ditt DEGIRO-investeringskonto före den 1:a oktober 2022 kommer DEGIRO att ersätta dina transaktionsavgifter upp till 1000kr. Följande villkor gäller för detta erbjudande:

  • Erbjudandet gäller till och med den 30:e september 2022.
  • Under erbjudandet får nya kunder som har aktiverat ett konto upp till 1000kr i transaktionsavgifter tillbaka.
  • De första transaktionskostnaderna och externa hanteringsavgifter upp till 1000kr fram till den 31:a oktober 2022 kommer att återbetalas.
  • I början av november kommer vi att ersätta transaktionskostnader och externa avgifter som du har använt (upp till högst 1000kr) till ditt DEGIRO-konto.
  • Erbjudandet gäller endast för nya kunder med ett svenskt DEGIRO-konto.
  • För att vara berättigad till detta erbjudande måste den nya kunden göra en första insättning för att verifiera (minsta insättning är 1kr) och aktivera sitt DEGIRO-konto.
  • Nya kunder som påbörjat sin registrering före erbjudandet men aktiverar sitt DEGIRO-konto under erbjudandet kan också utnyttja erbjudandet.
  • Om ett befintligt konto redan är kopplat till den nya kundens adress, är deltagande uteslutet.
  • Varje ny kund kan bara få 1000kr i transaktionsavgifter en gång.

Godkännande av villkoren för erbjudandet

Genom att delta i erbjudandet godkänner kunden automatiskt erbjudandets villkor och bestämmelser. DEGIRO kan avsluta kampanjen i förtid eller ändra kampanjvillkoren. DEGIRO kommer att meddela eventuella ändringar via webbplatsen.

Deltagande

Alla kunder som har aktiverat ett konto hos DEGIRO senast den 30:e september 2022 kan delta i erbjudandet.

icon_close