Risker med att investera.

Att investera kan vara belönande, men det är inte utan risk. Innan du börjar är det ett antal faktorer att ta hänsyn till.

Riskerna

När ett företag du investerat i går bra och efterfrågan för aktier ökar kan värdet av din investering också förväntas gå upp. Å andra sidan om företaget är mindre framgångsrikt kan dina aktier minska i värde eller kanske till och med helt förlora sitt värde. Med andra ord, genom att investera kan du dela företagets vinster så väl som dess förluster. Ha alltid i åtanke att risken finns att du kan förlora hela din insättning, och beroende på typ av instrument, eventuellt mer. Det är säkert att säga att investera aldrig är utan risk. Läs om sex exempel på möjliga risker som du kan stöta på:

Marknadsrisk

Marknadsrisk

Marknadsrisk korrelerar med den makroekonomiska miljön. Faktorer så som skattereformer, lagar och regleringar, samt globala förändringar är några exempel. I en nedåtgående ekonomi eller avtagande tillväxt är det möjligt att detta kommer få negativa konsekvenser för företag. Som ett resultat kan företags värde flukturera. Förväntningar spelar också en roll när det kommer till marknadsrisk. När det övergripande förtroendet för marknaden minskar kommer dina investeringar som ett resultat sannolikt att minska i värde.

Prisrisk

Prisrisk

Det är troligt att värdet på dina investeringar kommer att flukturera på en kontinuerlig basis. Som en investerare är du därför föremål för prisrisk. Genom att sprida dina investeringar kan du delvis reducera denna risk.

Ränterisk

Ränterisk

Förändringar i räntenivåer påverkar direkt värdet på obligationer. Om räntan stiger går obligationspriser vanligtvis ner. Förändringarnas påverkan beror på löptiden där en lång löptid ofta leder till en större nedgång i värde. Det kan också indirekt påverka andra finansiella produkter så som aktier. Om marknadsräntan stiger blir det dyrare att låna pengar. Detta kan leda till en nedgång i konsumtion och högre ränteavgifter för företag. Värdet på aktier kan i sin tur påverkas negativt.

Kreditrisk

Kreditrisk

Kreditrisken är risken att företaget, staten, eller landet som du har investerat i inte kan möta dess betalningsskyldigheter. Med obligationer skulle detta betyda att räntan inte kommer betalas ut till obligationsinnehavaren. Din investering kommer minska i värde eller i värsta fall inte kunna handlas.

Marknadslikviditetsrisk

Marknadslikviditetsrisk

Med marknadslikviditet menas hur lätt produkter kan köpas eller säljas på marknaden. I de fall där det finns väldigt få köpare för en produkt kan försäljning leda till att priset drivs ner. Typiska indikatorer på detta är en bred köp och sälj spread eller väldigt låga handelsvolymer.

Valutarisk

Valutarisk

Du utsetts för risk när du investerar i en annan valuta än din inhemska valuta. Du kommer få mindre för din investering om valutan du investerat i minskar i värde jämfört med din inhemska valuta.

Börja investera

Allt börjar med att tänka över vilken typ av investerare du vill vara och därmed bestämma dig för vilken risknivå du är villig att ta och vilken typ av produkter som passar bäst för att nå dina mål. Det är klokt att aldrig investera pengar som du behöver för tillfället eller genomföra transaktioner som skulle kunna skapa finansiella svårigheter. Vi rekommenderar också att hålla dig till det du kan – med andra ord, att investera i produkter du är bekant med kan hjälpa dig hantera dina investeringar med större självförtroende. För att lära dig mer om grunderna av att investera se vårt Knowledge Centre. För mer information om risker med att investera vänligen se vår Ytterligare Information Investeringstjänster: Egenskaper och risker med Finansiella instrument.

Börja investera idag.

Upptäck varför över 2 miljoner kunder valt vår plattform.

Skapa ett gratis konto nu

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.