DEGIRO policy om sekretess och cookies

DEGIRO respekterar och skyddar din integritet. Du kan därför besöka vår webbplats helt anonymt. DEGIRO är inte intresserad av namn eller annan information som avslöjar identiteten på besökarna på denna webbplats. Uppgifter om dig eller din dator registreras enbart med en cookie av tekniska skäl eller på annat sätt när man anmäler sig som kund hos DEGIRO.

Sekretesspolicy

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all form av information som kan användas för att identifiera dig.

Som kund hos DEGIRO ger du oss några av dina personuppgifter, detta inkluderar bland anna ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Det kan också innehålla IP-adresser som i vissa fall kan användas för att identifiera dig.

I händelse av att ett företag eller en professionell part avser att bli kund kommer vi samla in personuppgifter som rör de intresserade individerna i företaget, till exempel styrelseledamöter, UBO, auktoriserade representanter etc.

Vad menar vi med behandling?

Behandling är i detta fall ett juridiskt begrepp. Det är ett brett begrepp som omfattar åtgärder som vidtas med avseende på dina personuppgifter såsom: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

När DEGIRO utför någon behandling av personuppgifter gör vi detta i linje med rådande lagar för sekretess.

Varför samlar vi personuppgifter?

DEGIRO samlar personuppgifter av följande anledningar:

 • För att följa lagen;
 • Marknadsrelaterade aktiviteter;
 • Utförande av avtalsförpliktelser.

DEGIRO har i egenskap av en finansiell institution ett antal förpliktelser som kräver behandling av kunddata. Kundidentifiering är en av huvudorsakerna till att vi samlar in och behandlar personuppgifter. Utöver detta, när människor kontaktar DEGIRO för att begära ytterligare information eller ansöker om att bli kund hos DEGIRO, behöver DEGIRO kunna kontakta den kunden eller potentiella kunder alternativt uppfylla en begärab om att vi skickar dem ett nyhetsbrev. DEGIRO kan också ha avtalsförpliktelser vilket innebär att de behöver behandla uppgifterna hos sina kunder för att uppfylla dessa skyldigheter.

Vi kan försäkra dig om att när DEGIRO behandlar sina kunders data görs detta genom att använda den minsta mängd data som krävs för att uppfylla målet med behandlingen.

Vad använder vi personuppgifter till?

DEGIRO använder dina personuppgifter till några av följande processer:

Godkännande av kund

Enligt lag krävs att vi verifierar våra kunders identitet, utan denna information kan DEGIRO inte erbjuda sina tjänster till dig. Med dina personuppgifter kan vi exempelvis:

 • Kontakta dig.
 • Genomföra relevanta kontroller för att säkerställa att du är berättigad att bli kund hos DEGIRO.
 • Granska och kontrollera din förfrågan om att bli vår kund eller ändra din profil.
 • Hålla dina uppgifter och uppdatera dem när förändringar genomförs.
 • Hantera din profil.

Riskhantering

Vi delar ansvaret för den finansiella sektorns säkerhet och stabilitet. Vi har också ett ansvar gentemot dig och alla våra kunder. Vi använder därför dina personuppgifter för att minska riskerna.

Du kan t.ex. lägga märke till att:

 • Om risken på ditt konto bryter mot de tillåtna gränserna kontaktas du så att du kan reducera risken inom de tillåtna gränserna.

Du märker kanske inte mycket av nedanstående men det beror på säkerhetsskäl:

 • Vi behåller din IP-adress när du besöker vår webbplats. Detta kan användas om det råder en tvist om vem som har åtkomst till ditt konto, eller för företagets säkerhet, till exempel förebyggande åtgärder mot DDoS-attacker.
 • Säkerställer god säkerhetsnivå och begränsningar för att investera i resurser som skyddar både dig och oss mot alla typer av brott.
 • Interna kvalitetskontroller, för att säkerställa att eventuella problem, risker och tester för att säkerställa att lagstiftningen genomförts korrekt.
 • Genomföra relevant rapportering till myndigheter.
 • Säkerställer att vi förblir ett hälsosamt företag (riskhantering).

Juridiska skyldigheter

Det finns flera juridiska skyldigheter DeGrio måste följa i egenskap av en finansiell institution:

 • Identifiering av kunder: Vi kontrollerar vem du är och ser till att vi har tillräcklig kunskap om dig för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster.
 • Ge dina personuppgifter till specifika organisationer som är behöriga att begära denna information, till exempel skattemyndigheterna, finansinspektör eller när vi är juridiskt skyldiga att dela denna information till exempel vid en brottsutredning.
 • Vi har även ett antal skyldigheter rörande lagar mot penningtvättsaktiviteter.

Marknadsaktiviteter

På DEGIRO gillar vi att hålla dig informerad. Till exempel med e-postmeddelanden, nyhetsbrev, erbjudanden eller uppdateringar till vår WebTrader eller Mobilapp.

 • Vi kan till exempel samla dina sökningar på DEGIROs webbplats för att se till att våra vanliga frågor är uppdaterade med den information som kunderna behöver. Denna information är anonymiserad, så ingen kan se vilken klient som ställer frågan.
 • Vi använder anonymiserad data för att säkerställa att vår marknadskampanj är effektiv.

Om du föredrar att inte ta del av någon av dessa uppgifter, var god och kontakta kundsupporten eller avbryt prenumerationen via knappen inom e-postmeddelandet.

Förbättra och förnya

Vi kan också använda personuppgifter för analytiska undersökningar i syfte att hitta bättre lösningar och se till att vi fortsätter vara innovativa.

När vi utför dessa analyser används den minsta mängd information som krävs och genomförs på ett sätt där din information är antingen pseudonymiserad eller anonymiserad.

Google analytics

För att säkerställa att webbplatsen för DEGIRO är lätt att använda för kunder och för att bedöma framgången för kampanjer använder DEGIRO Google Analytics. DEGIRO har tecknat avtal för användningen av denna tjänst och säkerställer att uppgifterna är anonymiserade så mycket som möjligt, vilket inkluderar att maskera några av IP-adresserna.

Vem har vi personuppgifter från?

Vi kan ha (några) personuppgifter för alla som har kontakt med DEGIRO. Om du begär ytterligare information lagrar vi den information som lämnas vid den förfrågan.

Vi är enligt lag skyldiga att lagra personlig information kring alla våra kunder. Denna information samlas in under registreringen och begärs vid behov.

Vilka personuppgifter samlas in?

Uppgifter om dig

Detta inkluderar ditt namn, din adress, telefonnummer och e-postadress. Om du är företagskund samlar vi också information om ditt företag eller stiftelse. Om du öppnar ett konto åt en minderårig eller ett gemensamt konto kommer informationen om de sekundära kontoinnehavarna också samlas in. Vi kommer också be om kopior av ditt ID och skatteidentifikationsnummer som ditt personnummer eller andra relevanta identifieringsmetoder.

Transaktionshistorik

Förutom de personuppgifter som DEGIRO har i förhållande till kunder, behåller vi också en historisk logg om transaktions- och orderhistorik.

Kontakthistorik

Vi registrerar de tider när du har kontaktat DEGIRO, det här inkluderar telefoninspelningar, e-postmeddelanden eller andra sätt du kommunicerat med oss.

Besök på hemsida och användande av appen

Om du besöker DEGIROs hemsida kommer vi också att samla in den IP-adress som används. Om din IP-adress ska användas, till exempel via Google Analytics, görs detta på ett anonymiserat sätt.

Externa data-källor

Det finns tillfällen där DEGIRO kommer att använda externa uppgifter, till exempel för att kontrollera med den relevanta handelskammaren eller om en kreditkontroll krävs.

Om DEGIRO utför kreditkontroller (BKR) tillämpas en strikt konfidentialitet på denna information. Alla personer som har tillgång till denna information har det endast i fullgörandet av sin plikt och i linje med rådande dataskyddsbestämmelser. Om du har frågor om när BKR-kontroller utförs, vänligen kontakta DEGIROs kundsupport.

Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter innefattar saker som personnummer, kriminell historia, biometrisk data, politisk tillhörighet, sexualitet eller etniskt ursprung etc. Om behandling av känsliga personuppgifter är nödvändig, gäller det strängare regler för detta.

På DEGIRO använder vi aldrig känsliga uppgifter relaterade till hälsa, religiös övertygelse, politisk eller filosofisk tro, sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Vi har en juridisk skyldighet att identifiera våra kunder, därför kräver vi personnummer för att genomföra detta.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I princip delar vi inte dina uppgifter med andra. Det är möjligt att vi kan dela personuppgifter inom koncernen som DEGIRO ingår i. Alla medlemmar i koncernen som DEGIRO ingår i tillämpar samma stränga sekretesspolicy. Polisen, domstolen, tillsynsmyndigheterna och skattemyndigheten kan också begära information från oss på grund av rådande lag. Vi följer emellertid förfaranden som säkerställer att all delning av information är både legitim och proportionerlig.

Leverantörer

Om vi använder en leverantör för att hjälpa DEGIRO, strävar vi efter att informera dig om användningen av en tredje part och begränsar delningen av personuppgifter strikt till vad som krävs för den specifika uppgiften.

Med andra företag på din begäran

Det finns tillfällen då vi endast delar dina personuppgifter med andra företag när du specifikt frågar. När detta genomförts kommer vi ange detta i avtalet för att dela informationen.

Myndigheter och tillsynsmyndigheter

I egenskap av ett finansiellt institut som regleras inom Nederländerna finns det tillfällen då vi mottar förfrågningar om information kring våra kunder. Vi är enligt lag skyldiga att ge tillsynsmyndigheterna denna information. Dessutom har vi juridiska skyldigheter som kräver att vi delar information med bedhöriga myndigheter. Dataskyddsbestämmelserna som gäller för DEGIRO är också tillämpliga på dessa organ.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Säkerhet

Vi spenderar mycket tid och resurser för att säkerställa våra system och dina personuppgifter har relevanta säkerhetsåtgärder på plats. Om ett intrång genomförs mot våra system rapporterar vi det till de behöriga myndigheterna och ser till att våra kunder är medvetna om det.

Konfidentialitet

Våra medarbetare har alla tecknat ett sekretessavtal och accepterat en intern uppförandekod och följer den holländska eden för bankirer (Dutch Banker’s Oath). Vidare kan endast auktoriserad personal se och behandla dina personuppgifter.

Tillsyn

 • För att säkerställa att vi följer den holländska personuppgiftslagen (Personal Data Protection Act) jobbar vi under tillsyn av holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens).
 • DEGIRO jobbar under beteendeövervakning av den holländska motsvarigheten till Finansinspektionen (The Netherlands Authority for Financial Markets, AFM) och under tillsynsövervakning av holländska centralbanken (Dutch Central Bank, DNB).

Visa, radera, överföra eller modifiera dina personuppgifter

Om du vill veta vilka personuppgifter DEGIRO har registrerat om dig, är det möjligt att kontakta oss för att utöva din "Rätt till tillgång". Vänligen kontakta DEGIROs kundsupport och de kommer skicka relevant information till dig inom 4 veckor efter förfrågan.

Om du vill ändra dina personuppgifter är det möjligt att kontakta DEGIROs kundsupport för att informeras om hur du ändrar informationen.

Vi är ett finansiellt institut som har juridiska skyldigheter vilka kräver att vi, enligt holländsk lag, lagrar kunders personuppgifter i 5 år. Femårsperioden börjar när du avslutar kundavtalet. Skulle du begära att din data raderas ska vi först kontrollera om detta är möjligt med tanke på gällande lagkrav. Om vi har en skyldighet att behålla dessa uppgifter informerar vi dig om detta, du kommer även informeras om att vi för närvarande inte kan radera uppgifterna och att du meddelas när det är möjligt. Om det är möjligt att radera dessa uppgifter kommer vi göra det och meddela dig att det har gjorts.

Om du vill begära en begränsning för vilka av dina personuppgifter som behandlas - vänligen kontakta DEGIROs kundsupport. De kommer kunna behandla denna begäran eller förse dig med ytterligare information.

Kontroll av kommunikation

Vi vill naturligtvis hålla alla våra kunder och intressenter uppdaterade med vad som händer på DEGIRO och alla förändringar vi genomfört. Om du föredrar att inte få dessa e-postmeddelanden är det möjligt att ändra detta genom att följa länken för att avsluta prenumerationen längst ned i e-postmeddelandet. Var medveten om att vissa meddelanden innehåller viktig information för vilka det inte är möjligt att avsluta prenumerationen medan du är kund. Det inkluderar t.ex. ändringar i klientavtalet.

Vår syn på sekretess

På DEGIRO är våra kunders förtroende grundläggande för vårt förhållande. Vi strävar därför efter att se till att våra kunder har förtroende för hur vi hanterar deras personuppgifter. Vi är mycket noga med att se till att dina uppgifter är säkra och endast behandlas när det finns skäl för detta.

Vår sektretesspolicy uppdateras regelbundet, och eftersom lagar och förordningar kontinuerligt ändras, ses vår policy över regelbundet för att den ska hållas uppdaterad.

Frågor gällande sekretess

Om du har några ytterligare frågor i samband med integritet eller dina personuppgifter kan du kontakta DEGIROs kundservice där de kommer svara på alla frågor.

Om du vill klaga på hur vi har hanterat dina personuppgifter, vänligen kontakta dataskyddsansvarig (Data Protection Officer, DPO) via privacy@degiro.se. Observera att när du kontaktar dataskyddsansvarig kommer detta meddelande att besvaras på nederländska eller engelska. DPO kommer då att titta på ditt klagomål och arbeta för en lösning.

Om du fortfarande anser att dina personuppgifter inte har hanterats på lämpligt sätt enligt lagen, kan du kontakta Autoriteit Persoonsgegevens och lämna ett klagomål till dem.

Cookies

Vad är en cookie?

Cookies är små filer som sparas på datorns hårddisk. Cookies ser till att sin webbläsare känns igen av DEGIROs webbserver.

Varför använder DEGIRO cookies och webbfyrar?

Webbsidor har inget minne. När en besökare surfar mellan olika sidor på en webbplats betraktar webbservern detta som en ny besökare på varje sida. Cookies ser till att en webbplats känner igen din webbläsare. Webbfyrar har ungefär samma uppgift som cookies.

Gör alla cookies samma sak?

Nej. Det finns olika typer av cookies. Skillnaderna ligger i dess funktion, löptid och i vilket parti den placeras.

Funktion:

En teknisk cookie är strikt nödvändig för att en webbplats ska kunna erbjuda besökaren vissa tekniska funktioner. Det kan gälla åtkomst till skyddade eller begränsade delar på en webbplats. Utan den här typen av cookie är det inte möjligt att erbjuda möjligheter som att logga in eller att elektroniskt betala för innehållet i en varukorg.

En analys-cookie samlar information om hur en besökare använder webbplatsen. Det kan till exempel gälla vilka sidor man oftast besöker och vilka felmeddelanden som uppkommer. Avsikten med denna typ av cookie är att ge leverantören insikt i hur webbplatsen fungerar för att göra förbättringar. Dessa cookies bidrar till att göra webbplatsen mera användarvänlig för besökaren.

En funktionell cookie har som uppgift att hålla reda på vilka val som besökaren gör på webbplatsen. Det kan galla uppgifter som sparade användarnamn, valuta, språk och region. På så sätt behöver inte användaren föra in samma uppgifter gång på gång. Funktionella cookies bidrar till att göra webbplatsen mera användarvänlig för besökaren.

En reklam-cookie används för att anpassa erbjudandet efter den besökande användaren, så att inte samma reklam visas hela tiden och för att mäta effektiviteten av en viss reklamkampanj. De placeras oftast av reklamnätverk med tillstånd från webbplatsens administratör. De registrerar att en webbplats besöks.

Löptid:

En sessions-cookie installerar på besökarens dator för att samla in uppgifter så länge besökaren är aktiv på webbplatsen. När webbläsaren stängs, tas denna cookie bort.

En ihållande eller permanent cookie installeras för en viss (längre) tid på besökarens dator.

En direkt cookie (first party cookie) är en cookie som är kopplad till den webbplats där besökaren för tillfället befinner sig. Det kan till exempel gälla cookie från DEGIRO när man går till www.degiro.nl eller underliggande domäner.

En tredje part-cookie (third party cookie) är en cookie som någon annan än DEGIRO (leverantören av den besökta webbplatsen) placerar. Det kan till exempel vara parter som tillhandahåller annonser och (externa) leverantörer av applikationer vars reklam eller applikation är integrerad på den besökta webbplatsen.

Vad är en webfyr?

En webbfyr är en elektronisk bild av en pixel (1 x 1) eller en så kallad färglös GIF som finns i koden på en webbsida. Webbfyrar har ungefär samma uppgift som cookies. Dessutom är webbfyrar används för att spåra användarnas trafikmönster från en sida till en annan för att optimera trafikflödet på webbplatsen.

Vad gör jag om jag inte vill ha en viss cookie?

Du kan ange vilka cookies du vill acceptera via inställningarna i din webbläsare (till exempel Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla eller Chrome). Dessa inställningar görs like olika beroende på vilken webbläsare du använder. Via hjälpfunktionen i din webbläsare får du exakt reda på var dessa inställningar finns och hur de fungerar.

Men var medveten om att vissa cookies är nödvändiga för vissa funktioner och att ta bort dem kan begränsa åtkomsten till funktioner på vår webbplats webbplats.

Om du inte vill ha några reklam-cookies ska du välja en inställning som heter Spåra inte/Do not track.

Slutligen kan du via www.youronlinechoices.eu ange att du inte vill ta emot cookies från reklamföreteg.

Vad använder degiro dina personuppgifter till?

Med ditt uttryckliga medgivande eller när du blir kund hos DEGIRO, registrerar DEGIRO de förmedlade personliga uppgifterna. Utan dessa uppgifter kan och får DEGIRO inte utöva sin verksamhet. DEGIRO och dess koncernbolag använder sina uppgifter för sitt tjänsteutbud, för att informera om (nya) produkter och tjänster från DEGIRO dess koncernbolag, för anonyma statistiska analyser och för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Alla telefonsamtal mellan kunderna och DEGIRO spelas in. Dessa inspelningar sparas och kan användas:

 • som bevismaterial, till exempel om frågor kring tolkningen eller oenighet om innehållet av telefonsamtalet uppstår;
 • vid undersökning och avslöjande av bedrägeri;
 • som utvärderingsmaterial för att förbättra kvaliteten på våra tjänster;
 • i utbildnings-, coaching- och utvärderingssyften.

Aktsamhet

DEGIRO anser det viktigt att behandla dina personliga uppgifter på ett sätt som är förenligt med befintliga garantier för skydd av din integritet. DEGIRO efterlever reglerna i dataskyddslagen och lagen om finansiell tillsyn för alla aktiviteter. Dina personuppgifter förmedlas inte till tredje part utanför DEGIRO och dess koncernbolag utan ditt uttryckliga medgivande såvida lagen inte föreskriver något annat.

Webbplatser från tredje parter

DEGIRO och dess koncernbolag ansvarar inte för sekretesspraxis på andras webbplatser, inte heller när man hänvisar till dem via en länk eller på annat sätt hänvisar till webbplatser som har koppling till DEGIRO och dess koncernbolag.

Utövande av rättigheter

Du har rätt till insyn i dina uppgifter och införa ändringar vid behov. Du kan ta kontakt via webbplatsen DEGIRO för att göra detta.

Vi håller dig gärna underrättad om (nya) produkter och tjänster från DEGIRO och dess koncernbolag. Om du vill avstå fån sådan information kan du meddela detta via kunder@degiro.se

Ändringar

DEGIRO förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det är därför lämpligt att besöka denna webbplats och regelbundet läsa denna sekretesspolicy.

Anser du att något är i strid med denna sekretesspolicy eller är du missnöjd med en annan aspekt av våra tjänster? Då vill vi gärna veta det. Klagomål hanteras av DEGIRO efterlevnadschef. När ditt klagomål inte åtgärdas på ett tillfredsställande sätt kan du vända dig till Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG i Haag, Nederländerna (www.kifid.nl).

Obs: investeringar medför risker. Du kan förlora (hela eller delar av) ditt investerande kapital. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.

Obs:
investeringar medför risker. Vi rekommenderar att du enbart investerar i finansiella produkter där du är införstådd med vilka risker investeringen kan innebära.